Senin, 09 April 2012

BRAHMA WANGSA TATTWA

BRAHMA WANGSA TATTWA

Puniki Sastra Tatwa Brahma Wangsa, daweg Ida Bhatara Brahma, ngewangun yoga  semadi sane utama, mekayun pacang mekarya putra sane pacang malinggih ring jagat, dados mangala ring jagat, maka titi anggen dasar pengastawa ring Widi. Napi kemaanten punika?, Sang Hyang Sastra Saradresthi dados Sang Hyang Guru wisesa murdaning  jagat sami. Masemeton kalih Sang Putra sami pada sakti, kadi punika pakayun Ida Bhatara Brahma. Punika awinan raris meda I saking angga predanan Ida Bhatara Brahma, kadi sapunika kayun Ida Bhatara.
Raris mayoga Ida Bhatara  ring muncuk gunung renggasajanane sane ageng, muncuk gununge kadi nyujur ngantos ring ambara. Irika Ida Bhatara Brahma ngewangun yoga samadi a ngeragayang jagat, meraga Ida Siwa Murti, sekadi gunung angengnyane Sang Hyang Siwa Macaturbuja, maka samiyan, para watek dewatane ngerasuk ring anggan Ida. Telas sampun daging-daging jagate sami kagambel antuk Ida, surya bulan painaka panyuryanan Ida, bayu bajradados tejaning anggan Ida.
Wenten Kayun Ida Bhatara Brahma ngeputra wetuang wangsa maduwe putra brahmana sakti sane prasida nyuciyang jagat. Medal raris andus saking ragan Ida, andus punika medal kesarengin antukgeni ageng sekadi gunung , rawuh ring telaga Noja, dados jun manik, madaging tirtha amandalu, punika malih kayoganing  olih Ida Bhatara Brhma, matemahan dados Ong Kara Sandi, ri sampune keprestista antuk Ida Bhatara Brahma, dados metu anak alit. Gelis pisan duhur,sekadi rupan Ida Bhatara Brahma, anak alit punika kaparabin Ida Bhaatara Dwijendra.
Malih Ida Bhatara Brahma makarya putra lanang sakti, risampune ida mayoga, wenten mijil geni saking tanggan ida, sampun rawuh ring telaga noja, kapujain antuk ida matemahan amertha sanjiwani ring jun manik banyu. Punika kaprestista olih Ida Bhatara Brahma, westu medal anak alit lanang istri saking jun manik punika, gelis pisan duwur, sakti mawisesa, yan mamarggi, cokor ida nenten nampak ring pretiwi. Sekadi Ida Bhatara Brahma, Ida Bhatara Wisnu, muwah Ida Bhatara Iswara sane ngiyangin anak alit punika, raris kapeseengin olih Ida Bhatara Brahma, Wangsa ksatriya. Apan sekadi peragan Ida Bhatara sareng tiga, anak alit punika masemeton sareng Ida Bhatara Dwijendra. Wangsa ksatriya punika kaicen pesengan, Ida Bhagawan Ratna Bumi, pateh kesaktiyan ida. Prerain ida kadi prerain Ida Bhatara Brhma. Pasemeton ida sareng kalih punika, ksatriyan sareng brahmana, mangde paras poros, nenten mabinyan karma,. Asapunika yogan Ida Bhatara ngaryanan wangsa sane pilih utama.
Risampune suwe, kecopan Ida Bhatara Dwijendra sedang ida melinggih ring brahmaloka kasa seringin olih rain ida, Sri Ratnabumi, tangkil ida sareng kalih ring Ida Bhatara Brahma, Ida Bhatara Wisnu, muah Ida Bhatara Iswara. Kaicen ida sareng kalih panugrahan ngelukat jagat, Ida Sang Brahmana sareng Ida Sang Kesatriya kaicen olih Ida Bhatara Guru, sekancan daging-daging sastra sarodresti, anggen sarane ngambel jagat, Sang Hyang Purwadigama, Siwa Sasana, wrethi Sesana, Brethi Sesana, Resi Sesana, Brahma Purwana Tatwa, Kutara Manawa, Brahmokta, Slokantara, Purwa Tatwa, muah sane lianan, taler kapaica indik-indik  kawidnyanan, saluwiring weda mantra, pujapuja, saluwiring puja sakti, mangda prasida wikan ring daging-dagingin jagat, samiyan memargi nenten napak ring pretiwi.
Wenten bisama Ida Bhatara Brahma ring sang kalih, mangda Ida Sang Dwijendra masuciyang jagat, Ida Hyang  Ratna Bumi mangda ngambel jagat, asapunika pawarah Ida Bhatara Brahma, mangda kemargiyang olih putran ida maka kalih, Mangda ida sang kalih pada wikan ring swadarma pateh nangun kerahayuan ring jagat, asiki pikayune tan singsal. Risampun punika Ida Hyang Dwijendra kaicen puspata Sang Wiku Raja Kretha. Ida Hyang Ratnabumi kaicen puspata Bhagawan Indraloka, maka kalih ida dados ngewangun puja anggen kerahayuan jagat.
Mangkin ucapan ida sang kalih jumeneng ring jagat jawadwipa keling. Ida sang kalih pada ngemargiang panyuciyan ring jadma mati wiyadin sane sampun mahurip. Tat kelapu nika kadi kenten olih Ida Sang Wiku R ajakerta, atman manusene sedek umatur ring Ida Sang Guru Wisesa. Kasidian ida sang kalih tan kesaman pada ring jagate, napi sane kabaos olih ida, manados premangkin.
Wenten pikayun Ida Bhatara Dwijendra, ngawetenang putra sakti kalih diri, sane Dharma suci, nudut kayun, Dharmari kapatutan, putra sane sakti tur dharma, asih ring sarwa dewata, taler asih ring para buta , asapunika kayun Ida Bhatara Dwijendra. Raris mayoga Ida Bhatara Dwijendra, nangun semadi sekadi semadi Ida Bhatara Siwa mecatur buja. Mijil raris Ida Sang Hyang Ongkara saking ambarane ngulayang, masuara sekadi suaraning genta pinuter, ri sampune rawuh ring arep Ida Bhatara Dwijendra , Sang Hyang Ongkara dados windu, dados jun manik, ring tengahing jun medaging tirta amertha kaman dalu. Raris kapuja jun punika antuk weda pratista kalanturan antuk yoga kama uretha, mesarana antuk wedya sucitarpana dupa, gandaksata, gugula, miyik ngalub ambuning andus nusdusjun punika. Risampune puput pujan Ida Bhatara Dwijendra, raris medal geni saking jun punika, sampun telas koraban geni ne, matemahan toya merik, tan pasangkan medal anak alit saha nyujur linggih Ida Bhatara Dwijendra, nanging tan kepanggih wen ten anak. Risampune duhur tur uning ring angga, sang kamepekayun  pacang nangun yoga. Rakane ngandika ring arine, Ih dewa arin beli, manggkin ngiring sareng nangun tapa ring gunung Rengga Ratna Maya, mangda presida panggihin sane ngryanan adi taler beli, mangkin ngiring sareng nangun tapa ring gunung Rengga Ratna Maya,  presida  manggihin sane ngaryanan adi taler beli, asapunika rawos rakan Ida. Kasinggihan ring rain ida, mawastu lunga ida sang kalih ring gunung sane kajujur. Irika sang kalih raris ngerereh genah mayoga. Raka ida nangun tapa ring muncuking gunung, ngastwa ida Bhatara Akasa, Rain ida ngastawa ring bongkol gununnge, saaha ngastawa Ida Bhatara Pretiwi.
Ri sampune suwe ida sang kalih nangun tapa,yoga, semadi ring gunung Rengga Ratna Maya, kaduluran antuk puastan ngerayunan napi-napi, ngang katos kiris ragan ida sareng kalih, katukupin antuk kuwaca. Mangantenan tapa ida sang kalih punika dados mawelas kayun Ida Bhatara Brahma sareng Ida Bhatra Dwi jendra. Tumurun Ida Bhatara Brahma ngicen pawarah-warah ring putun Ida kakalih, kapanggih olih sang kalih Ida Bhtara Brahma tedun kekaput antuk teja, saha ngandika Ida Bhatara Brahma ring putun ida sareng kalih, Ih putun manira sareng kalih, puput sampun yogan ceninge sareng kalih, mangkin kakyang ngicen cening sareng kalih panugrahan, apang sida cening mamanggih kasuciyan matemahan dadi guru loka jagat, sakti tan papadan, sawireh cening sareng kalih wantah wangsa sane utama, wenang dadi uluning jagat. Apan cening matapa ri muncuking gunung, kakyang ngicen cening aran Sang Gagak Aking. Asapunika pawarah Ida Bhatara Brahma.
Malih Ida Bhatara Brahma ngandika ring putun ida sane nangun tapa r ing bongkol gunung Rengga Ratna Maya, Ih putukun sane ngewangun tapa, apan cening pageh ring taapan ceninge, mangkin kakyang ngicen cening kesaktian tan pepadan, sami sarwa buta takut kapin cening, presida cening dadi pemeretista jagat. Mangkin kakyang ngicen cening aran, Sang BuBu Ksah. Putun kakyang Sang Gagak Aking apang dadi Brahma Siwa, cening Sang Bubuksah apang dadi Brahma Wangsa Buda. Cening maka kalih pada dados  Siwa Jagat, maka kawitan Brahma Wangsa siwa Buda ring jagat Keling Majapahit.
Mangkin kapidartayang indik Ida Bhagawan Ratnabumi, sane meparab Ida Bagaawan Indaraloka, Bhagawan Walkayana guru purohitan ida, watek brahma resi pada sakti. Wenten kayun Ida Bhatara Indraloka pacang ngaryanan putra, sane sakti, prewira tan surud ring kesaktiyan wang, wikan ring naya upaya ngaryanang jagate trepti.
Raris mayoga Ida Bhagawan Indraloka, memargi ngungsi desa-desa, nguncaran weda puja ring margi, raris ring tengahin margi, wenten kapireng antuk ida wecane saking ambarane, Ih nanak Sang Indraloka, tibakan cakraan idewa  ring alas Sila njana, kadi punika wecana saking ambara sane kapirengan, Kati wakan ida ring alas, dados medal geni ageng, geni punika nyuti rupa dados tirta, tirtane punika malih ngentos dados manik tigang warna, barak kadi surya wawu medal, warna selem, muah putih, punika kapretista olih Ida Sang Hyang Ongkara, medal anak alit, Ida Sang Hyang Tiga Brahma, wisnu, iswara, matemahan dados asiki. Ri sampune anak alit punika duwur, sayuwakti wikan, telapakan tangane masurat cakra, ida punika kapesengin wangsa ksatriya kula, Ida punika sane ngemijilang wangsa dalem pinaka pucukin Majapahit. Ida sane ngemedalan Ksatriya Wangsa ngantos mangkin. Ida sane nyakra wereti ring jagat bratawarsa.
Asapunika kawiwitane wenten wangsa, Brahmana wangsa, ksatriya wangsa. Praside kedadosan semeton olih Ida Bhatara Brahma, brahmana wangsa lawan ksatriya, maka kalih dados ngambil kapanditan, dados taler memuja, tur ngentas jama padem. Sapunika bisamaan ida bhatara, Ida Bhatara Brhma, Ida Bhatara Dwijendara, kawitaning brahmaana muah kesatriya ngantos mangkin, sampunan sira sang wikan ring kepanditan lempas kadi rawos sastra puniki. Taler sira sang anyakra wrethi jagat mangda pamargi ring raos sastra puniki, yan tan manut, matemahan rusak sadaging jagat.
Malih kocapan, pawarah wangsa brahmana tan wenten malih ngantos mangkin, sekadi, sane mijil ring luwang, mijil krepa, punika nenten wenten wangsannyane, terus ketakaning mangkin. Sene medal saking teja, wenten matereh ketakaning mangkin ring bumi Bali, maparab jayapurna,  tan pada kadang  brahmana punika, sakewnten polih panugrahan olih Ida Bhatara Brhma, sastra pemargi wangsa brahmana utama, ketekaning surat tunggul wangsa, samunika tatwannyane.
Punika tata kramaning wangsa ksatriya ngambil wangsa brahmana keanggen istrin ida, yan malih pidan, kari ksat triya punika maduwe oka, malih polih ngalap setri brahmani nyantos ping 5, mewali dados  brahmana wangsa predana muwah purusa, pantut makta wangsa sor singgih, sekadi pretiwi munggah dados melinggih ring puri utama, asapunika hilang malaniya sami. Brahmana ngambil istri wangsa kesatriya maduwe putra ngantos ping pitu, malih dados ksatria wangsa, telas sampun wangsa kebrahmanan ida, asapunika daging Sastra Brahma Wangsa tattwa.
Yan wenten wangsa Brahmana, kantun walaka keadol, katumbas olih sudra, yan padem wangsa sudra sane numbas, semaliha ipun nenten maduwe sentana, sang brahmana sane katumbas, ngawasa saguna kayan sang sudra sane numbas, tan mirengan rawos semeton, utawi tutur guru wisesa, kukuh ngeruruh kasukan, mati sampun wangsan brahmana punika, patut kepegatin sesana, taler basa parikrama, apan ipun sampun dados sentana sudra, ten dados keangkenin brahmana, ngantos ring nak putune kawekas, yan punika pacang keangkenin brahmana, rusak sahisining jagat.
Puniki malih tata kramaning sang wiku cacad, kaloka ring jagat, luwirnyane : Cacad tan ngantenan, loba, bingung, setata brangti miwah iri hati. Cacad ne mekanten : Mala, kusta, ila, kuciangga, gondong, kepek, deyog, muwah rumpuh, wiku kadi punika nenten dados mretista sawa, nenten presida ilang letuh atma sane kapretista.
Puniki kasengguh Sang Walaka sampun mati duk kari mahurip, yaning sang walaka botlajaran, banija krama, mamanjak ring pande mas, mamanjak ring undagi, mamanjak ring jagal, mamanjak ring manusa amedel, memanjak ring amorong, punika tingkah matine sang walaka, yadiastun kantun meangkihan.
Om Awigenamastu nama Sidham, Puniki Sastra Purwa tattwa, arannyane, indik tata kramaning wiku mawiyawarikem, taler cihna kasujatyaning wangsa brahmana, napi kawentenan cihnanyane?, santukan saking dumun sampun anyandang pamargi Siwapakarana, mamuja-muja tur mangentas atmaning mati, sira sang Ksatria kula, teller amretista atmaning sisiya-sisiya manusa akeh. Saking suwe sampun polih ngambil rabi, saking wangsa catur jadma, rawuh matinnyane ngantos mangkin. Tatkala Dados Bhasmangkara, nunas ajah-ajah ring Sang Brahmana Uttama, saking dumun sampun ngemargiyang pamrascitha jagat, ngangge pengandika sekadi kramaning pengandikan Brahmana. Yadyastun nenten kalumbrah maduwe semeton saking wangsa Brahmana, nanging sampun ngemargiyang permargi sastra agama, sane dados watang ida sang brahmana, punika sampun kemanggehang wangsa Brahmana.
Nenten dados timpal kayun sang ngambel jagat indik ke brahmana jadma kadi punika.Santukan makweh yogan ida Bhatara Dwijendra, ngametuang wangsa brahmana, wenten sane medal saking angga predanan ida hatara Brahma, wenten medal saking tejan Ida Bhatara Brahma, wenten taler Brahmana mijil saking toya sane muncrat ring batune.
Puniki tata kramaning pemargin Brahmana Walaka, sane ngerawos tan rahayu, marep ring ida sang wiku, ngerawosan indik wangsan ida sang pandita sane nenten becik, nenten dados kasengguh brahmana, jadma kadi punika. Asapunika laksana sang angawidhi, sakewanten sekayang-kayan, matutur saking tuturrawos manusa saking dura desa, ring dija-dija ngawe punika anggen ida tuntunan, yaning wenten walaka kadi asapunika, kantun kukuh ring rawosnyane, sane kekeniang saking rawos anak lian. Tatkala ipun sareng ring pesamuhan, napi malih tan purun ipun ngerawos, sayuwakti ipun wikan, nenten ngawi-ngawi. Yan tan sida ipun ngerawos ring pesamuhan, napi malih tan purun ipun sareng mebebawosan ring pesamuwan punika, patut katiwakan dandha sang walaka Aketi nem dasa patut ipun nawur danda. Yaning ten presida ketawur dandane punika dados ipun keadol ke Jawi. Yang sampun ipun mawali malih, aturan ring Sang Wiku, mangda ida niwakang danda, ring keluarga ipun sang kedanda.
Malih kramaning wiku cineda, yaning wenten putran ida utawi pinitran ida, sami rawuh metangguh,madewa saksi ring Widhi. Metangguh ngelaksanayang bhojana, sekadi pangewidhi punika ring sang wiku, malih sang wiku ketiba warikem, patut sang wiku punika kapretista, ring alas, ring gunung, setawun suwenia, anggen ngilangang letuhing raga, maka samian rawos sane hala punika.
Malih wangsa Brahmana, mwah ksatia, uttamane ne ngambel kekaryan, Yan wangsa Brahmana,patut ngambel kahulane sami, mangda masiwa ring brahmana punika, maka cihna wyakti brahmana. Malih pidan ja wenten kahulan ida sang brahmana magentos ati ring siwan ipun, mirengang gatra saking jadma  liyan desa nyacad kewangsan, tan mawangsa brahmana, kapidartayang ring jadma makweh. Ageng pisan dosan ipun, patut katundung, mangda ngungsi jagat tiyos, tegul ipun antuk upadrawa cor, santukan ipun purun ring linggih sang brahmana, maka mwah ring linggih sang ksatria. Yadiyastus pademan manusa punika taler dados. Mapan jadma kahula sane iwang, dados kadanda pati olih sang mengambel jagat. Sekadi punika pawarah Ida Bhatara, sane munggah ring sastra Brahma Tattwa Wangsa. Yan pandita Siwa, kecacad olih sudra, olih jadma tan saking wangsa brahmana, patut pademan sudra punika.
Malih tata krama jadma sane sane jakti mawangsa brahmana, wenten kawdar ring sastra uttama, kari kegambel olih sang meraga wiku nyantos mangkin, napi kewanten gamelan ida punika?. Sakeng suwe sampun ngemargiyang Siwa Pakarana, mamuja, taler ngemargiyang pengentas ring sawa ksatriya, wesya, taler ring sisyan-sisyan ida sami. Malih saking suwe sampun, saking leluhur ida ngambil istri, mawit saking wangsa catur jadma, tur nyantos mangkin ngelantur maduwe sentana. Saking kuna ngambil karyan Sang Pandita, nunas kasidian maguru ring wiku sane uttama, saking kuna sampun ngemargiyang puja parikrama, nyuciang jagat, taler linggih ida sang ratu, samian kekaryan brahmana, sampun keambil puput olih nyantos ida seda wekasan, yadiyastun nenten maduwe semeton saking wangsa brahmana, sane kauningin anak akeh, sakewanten sampun ngambil pemargi brahmana sane munggah ring sastra, punika sane dados raga ngemargiyang pawarah ida bhatara, sane mungguh ring sastra, wenang punika kasengguh mawangsa brahmana.
Wenten dados Ida Sang nata ratu mreceda, yaning wenten brahmana wangsa kadi asapunika, kaujar iwang pamargin ida sang nata jagat, santukan akeh pamijilan sang mawangsa brahmana, sane medal saking ragan Ida Bhatara, wenten sane medal saking tejan ida bhatara, wenten sane medal saking toya, pateh pada uttama wangsan ida ring ke brahmanan. Wenten taler sane medal saking batu, wenten sane medal saking tiying, wenten sane medal saking yoga, taler wenten sane medal saking tejan Ida bhatara Brahma.
Yaning wangsa Brahmana sane medal saking tejan Ida Bhatara Brahma, wenten sentanan ida ngantos mangkin, yan ida mangungsi ring desa sane sedeng rusak, kageringan, kebaya-baya olih I Bhuta Mrajapathi, irika wenten rawuh utawi medal, brahmana sakti ngicalang kageringan, karusakan jagat, tur ngemademan ipun I Kala Mrajapathi, lanus trepti jagat punika katekaning mangkin, punika wantah brahmana wangsa sane pinih uttama, sampunan sang ratu malih sangsaya, ring linggih ida Sang Brahmana.
Yaning wenten tereh wangsa brahmana punika mamuja jagat muah linggih ida sang ratu, daweg jagat keni kalisengara nyantos hilang letuh jagat punika, ida sang ratu muwah jagat sane kegambel manggihin dirggayusa, jagat trepti sarwa buta tan wenten malih ngerubeda, punika kedadosining jagat. Sekadi punika pawarah Ida Bhatara Brahma sane mungguh ring Sastra Bhatara Brahma Tattwa.
Malih yusan jagat mewali alit daweg ida Badawng nala makules, Ida Sang Ananta Boga mewali dados alit, dados rare, baur jagate sami, Wangsa sudra penganggen ratu, welaka memargi kekadi pemargin sang sampun madwijati. Yan wenten sang dwijati susu turing paling, akweh cacad sang sang wiku ring jagat nanging makanten sang dwijadi punika sadu, ring jeroning bati ida maduwe kayun corah, maduwe kayun loba, maduwe kayun bingung, muwah setata makta kayun irihati. Sang ratu ngambel jagat mesatru sareng pada ratu sane liyanan, gering makuweh ring jagat. Undung, gering kemalan, keni keni gering cukil daki sang ratu, apan makuweh gering ring jagat, mewastu jagate rusak, weda japa mantra tan malih sidi, sahananing usada tan presida nyegerang sungkan, para watek Dewata tan malih ngeraksa jagat, mewali ida ke kayangan, sarwa buta muwah kala ngerubeda ring jagat, masiluman ipun dadi manusa corah.
Yang sampun kadi punika ketekan jagat, sang ratu patut mamingit raga sarira, mangda ida tan keni kaletuhan jagat,miwah wenten jadma kesebelan nangkil ring pepadan ida sang ratu. Mangda ida dang ratu tan keni pinyungkan mala ila. Patut sang ratu ngemargiyang pemujan ring ida Bhatara Surya nyambrang rahina purnama muwah tilem. Kadi asapunika panugrahan Ida Bhatara Brahma ring para ratu sane sedeng ngambel jagat.
Puniki malih sastra Purwana Wangsa Tatwa, saking pawarah-warah Ida Bhatara Dwijendra, indik wangsa brahmana sane patut mabela ring ida sang angambel jagat. Yaning wenten wangsa brahmana putus pegat ring semeton ida purusa, saking dumun wantah sayuwakti treh brahmana, wenten cirinyane, maduwe sisia makuweh tur wikan ngambel parekan, setata ngicen indik sastra agama, ngemargiyang puja-puja ring kayangan, mamuja ring linggih sang satu, ngemargiyang upakara ring ksatriya, penjayan-jayan, utawi mretista sang ksatriya yan sampun seda, taler puput presida ngemargiyang upakara manah nagabanda sedeng wenten sang nata ratu seda, wiku kadi punika wantah jakti tosing brahmana wangsa saking purusa.
Malih pidan wenten wangsa sudra, timpang ring pawarah siwaniya dumun, mapujar siwan ipun nenten brahmana mawit saking mirage orti anak liyan, sane durung pastika jati, ngarawos ring margi-margi mreceda linggih wangsan siwa nyane, mangda sang ratu nenten malih ngangge ida, taler para sisya keni latah tan malih ngangkening siwannyane. Kadi asapunika dayan ipun I sudra sane tulah timpang ring siwa.
Malih kapiragi rawos sudra premana punika, wenten wangsa brahmana pacang ngemanggehang kawangsan nyane, yania purun sang brahmana sane kasinengguh cacad punika nunaspesaksi ring Ida Shang Hyang Tri Dewata, patut sudra punika kapademan. Yadyan nenten nunas padewasaksiyan sang brahmana punika,mapan sang brahmana sane maduwe jadmane punika pinaka sisya, lemah sang sudra tan bina kadi weci ngungkulin meru. Yaning jadma kadi punika nenten keni denda pati olih ida sang angambel jagat, keni pastu sang ratu. Mapan pemargin solah  ipun sang sudra tuliya sampun nyedayang linggih ida sane meraga brahmana. Punika awinan denda sane patut kemargiyang wantah denda pati. Patut padem sang sudra punika.
Punika widhisastra wit saking pewarah ida pedanda Wawu Rawuh, katunas olih saterehin brahmana wangsa sane medal saking teja. Napi kemanten pagandikan ida bhatara sane mungguh ring sastra, rawos ida bhatara, unduh cening okan aji, wangsa brahmana makasami sanje wenten ring jagate, mangkin pirengan rawos aji mangda becik sane mungguh ring Sang Hyang Citrakara. Yang cening dados wiku ring jagat dados guru lokaning jagat, dados purohitaning ratu sane mabala makuweh, patut cening siyaga ring sastra niti drama kapanditan, sastra punika mangda pageh cening ngambel. Yan malih pidan rawuh kali sengaraning jagat, meweh sampun jagate, lara akeh tan pape gatan, yuda makuweh, sasab merana makuweh, samiyan sane ketandur kejarah antuk bikul, maling, begal tan sida kepunahang, weda muwang puja sakti, taler usada tan malih manyusup, melalis budal ring kayangan Ida Bhatari saraswati. Yaning sampun kadi punika jagat ceninge, patut cening sang pandita taler cening sang ratu ngemargiyang pandewa sraya, nunas kanti ring hyang hyang sane wantah dados tunasin  wara panugrahan. Ri kalania purnama tilem sang ratu ngemargiyang suryasewana, ngaturang pengebakti ring Ida Bhatara Surya Baskara, mayasa, makerthi dharma rahayu, sampunan memargi sekadi pabaktan wiku sane sampun madwijati, kadi wiku suksma, mangda nenten uwug jagate tur rusak.
Yan prade ngambil pemargi, sekadi margi sang dwijati, napi malih durung pascat ring sastra kadyatmikan, wiku ceninge mawasta wiku Wiruda, punika sane ngawinan jagate rusak. Yadyan sang ratu nenten miasa sekadi ratu, punika sami sane ngawinan jagate rusak. Punapi kerusakan jagate?. Napi sane tandur tan mresidayang, marana tikus buduh ngamah padi sane ketandur, toya telabah miwah tukad menados bah ageng ngerusak desa, para ratu ring jagat, sami pada memeseh. Saling kasedayang sareng semeton, sudra sami tan kari bakti, tur memada-mada linggih sang ratu, purun ipun nyacad kawikuan, sang sampun manggeh dwijati, sekadi asapunika kadadosaning jagat.
Yan sampun kadi punika, patut sang panditha, maka muwah sang ratu ngambel jagat, mayasa kadi pengandikan sastra agama. Sang nata ratu mangda mayasa, ngemargiyang pemargi sekadi ratu uttama. Sang wiku patut ngemargiyang dharmaning kawikon, tan surud-surud ngemargiyang daging sastra agama, mangda presida malinh langgeng jagate punika.
Yaning sampun tregep pemargin sang wiku taler pemargin sang ratu, tan wenten malih iwang saking sastra agama. Digelis sang panditha ngaryanan upakara mapahayu jagat. Mamuja dewa, ngastawa linggih Ida Sang Hyang Widhi. Maka sami hyang sane melinggih ring jagat kakaryaning tarcana antuk ida sang ratu. Ida Sang Pandita ngaturan upacara, ring dewaning jagat, nguncarang weda pengastawa ring Widhi antuk puja Giri Pathi, Brahma Stawa, , Maha Dewa Stawa, Wisnu Astawa, Sambhu Astawa, Iswara Astawa, Rudra Astawa, Maheswara Astawa, Siwa Astawa, Ghana Astawa, Basuki Astawa, Drawa Rsi Astawa, Ananta Boga Astawa, samian weda-weda patut kemargiyang, sekadi pemargin Panca Wali Krama.
Ida Panditha mamuja, saha ngawangun karya padewa haran ring para hyang, genahang ring lebuh kayangan agung, mapanggungan 5, ngangge paselang, ngangge titi mamah kebo, malih maka sami para hyang, sane kasungsung panjak, mangda katedunan maka sami. Karyanan pelinggih sane anyar. Sekadi punika tingkah sang nata ratu, ngaryanan pamahayu jagat. Kadi asapunika pawarah Ida Bhatara, sane kawedar ring sastra, yaning nenten sekadi punika pengambile, nenten presida rahayu jagate.
Puniki Iswara tattwa, ngaran, pengandikan Ida Bhatara Iswara ring para dewatane sami, kadi puniki slokannyane :
Ong Iswara dewya murtinam,
tatawadnyana sruti tattwam,
Sangharo jagat patiamam,
prajadipe tan sayuktam,
karo tuduh kiteng prajam,
wiku wirudha sangaram jagat,
wigena karanam,
mukti wighena sarwa bumiam.
Uduh, puniki kayun titiyang, pirengan rawos titiyang mangda becik. Yen pet prade sampun rusak jagate sami, sampun sungkan jagate, penyakit akeh, bikul ngamuk ngerusak padi, asing katandur tan mapikolih, napi awinan asapunika?. Sang ratu sane ngambel jagat punika, sane ngawe ngaryaning kaletuhan jagat. Sang ratu mapi-mapi wikan ngambel jagat, sang wiku sane kasinanggeh purohitha ring jagat, mapi-mapi wikan, nenten presida sayuwakti wikan kadi pengerawose pemargin idane. Taler nenten ngelinggihang tapa, brata, yogha muwah Samadhi. Polah kadi punika sane ngawanan jagate rusak kadi mangkin. Sekadi punika bawos Ida Bhatara Iswara.
Punika malih indik catur wangsa, brahmana wangsa, ksatria wangsa, wesya wangsa, muwah sudra wangsa, pemargi ngambil rabi, sane patut miwah sane iwang. Yan wenten ksatria uttama, ratu sane sampun maduwe bala ratu tiyosan, ngambil istr istri saking wangsa catur, mekadi brahmana, ksatriya, wesya muwah wangsa sudra, bala. Yaning sang ratu nyamah brahmani santukan sampun mobot, mobot wit pekardin sang ratu, dosa punika patut sang ratu kekenehin danda, katundung saking Negara, malih pidan yaning sampun maduwe putra, ksatriya wangsannyane. Wekasan malih polih ngalap brahmana, putrane mewangsa ksatriyake brahmana. Wekasan putran sang ksatriya kebrahmanan punika, mawali mewangsa Brahmana kadi sane sampun. Santukan sang kesatriya ratu meraga tunggal ring sang wiku.
Malih yaning wenten brahmana welaka, nyamah istrin ida sang ratu, dosa sang welaka punika, patut kakelemang ring samudra brahmana welaka punika. Malih yaning wenten wangsa ksatriya sane nenten maduwe wadwa, ngambil istri wangsa brahmana, taler dosa, patut kakeleman ring senegara. Yan wangsa ksatriya sane nenten maduwe bala, ngambil istri saking wangsa brahmana dados taler kedanda katundung saking Negara, yan malih pidan sampun maduwe putra lanang, presida ngambil istri brahmana ngantos limang pajenengan, mawali wangsan ida dados brahmana malih.
Wangsa ksatriya ngambil rabi saking wangsa sudra, ya malih pidan maduwe putra, ping tiga polih ngalap sudra tiga pajenengan, maparab ipun Becici, mawangsa Sang Gede. Yaning malih wenten brahmana ngambil rabi sudra, raris maduwe putra lanang, mawangsa ipun Bujangga. Bujangga malih ngambil rabi saking wangsa sudra, Bujanggia parabnyane. Sang Bujanggiya malih ngambil rabi saking wangsa sudra, keparabin Bucici.
Yaning wenten wangsa brahmana ngambil wangsa ksatriya ngantos ping tigang pajenengan, sampun dados ksatriya brahmana ngambil rabio saking wangsa wesya, raris maduwe putra lanang, putrane punika malih ngambil rabi saking sudra wangsa, malih maduwe putra kaparabin Brahmana Bujanggitan. Yang wenten wangsa brahmana suwe sampun tan presida ngelakonin, ngawikoning, sampun dados ksatriya brahmana punika.
Malih yaning wenten ksatriya medal saking ibu tosing panawing, polih ngambil istri wangsa brahmana, utama punika tan keni dandapati sang ksatriya. Yang sampun maduwe putra lanang, ping pitu polih ngambil istri brahmana wangsa, sampun dados brahmana jati wangsan ida.
Wenten mangkin pidarta cerita ida sang nata ratu ring jagat pue basasana, mapesengan Ida Sri Banoraja, wikan ida ngambel jagat. Sekadi pidabdab wisnu loka panegara ida. Kawidnyanan ida sekadi kawidnyanan Ida Bhatara Wisnu. Nenten wenten jagat siosan purun ring linggih ida. Nenten wenten meseh purun ring ida, mewastu gemuh jagat idane. Wenten sane dados purohitan Ida Sang Banoraja, mapesengan Ida Bhagawan Purbasomi, subaga ida ring jagat, indik kawikanan ida sekadi kawikanan Ida Bhagawan Dwipayana. Wenten kayun Ida Sri Banoraja pacang ngicalang lengkaning jagat. Mapakayun ida nyegjegang kadirgayusan jagat mangda parasida tan keni wigena jagat ida, ngicalang sehananing sakit, sasab maka muwah merana, punika kayun Ida Sang Prabu.
Mangkin wenten putran ida sane pacang ngentos linggih ida dados Ratu ring jagat purbasasana, mapesengan Ida Sri Drma Wikrama, kawikanan muwah kesaktiyan ida tan wenten sane nyamin pada, wastu tan wenten musuh sane purun ring Ida Sri Darma Wikrama.
Mangking kakapidartayang indik Ida Sang Sri Banoraja nunas pawarah-warah ring Ida Bhagawan Purbasomi, sane sampun dados brahmana saking pecak ida wawu medal. Wenten kalih diri purohitan Ida Sri Banoraja, brahmana siwa muwah brahmana buda. Purohitan Ida saking  Brahmana Buda mapuspata Bhagawan Romarsana. Sekadi Sang Hyang Tri Purusasayuwaktiida sareng tatiga, Bhatara Siwa, Sadha Siwa, Parama Siwa, tan bina malih kadi Sang Hyang Brahmana, Wisnu muwah Iswara, tedun yadpada ring jagate. Mangkin Ida Sri Banoraja mapuspata Ida Bhagawan Drama raja.
Wenten kayun ida ngaryanang yadnya Homa Raja Wisesa, anggen serana yadnya nelasang letuh jagate, napi punika artos ipun?, Traya maartos Tiga, Home maartos yoga sane sayuwakti sakti,. Napi awanan tiga?, Brahmana Siwa, Brahmana Buda, muwah ksatriya putus. Punika mapesengan Homatraja, santukan sareng tatiga ida sane mayoga. Teregep sampun ring karyan ida, ring margi perempatan karaksa. Tri kunda sisya depa maileh panjang ipun suwang suwang, malih turdan nyane taler 9 depa, siya wedya, nggange upakara jangkep, malih panamuja Sang Hyang Utasana, kebo , wedus, lembu, banteng, taler dados yadnya ring apine, sane ngangge taru utama, cendana, majagawu, kebebehan menyan tengahin jun api.
Risampune puput upakarane sami, raris sang tiga nujur genah jun punika, pada malinggih ring padma sane kakaryanang antuk bata barak, irak ida sareng tiga ngeredana, mayoga kadi ida sang tiga sakti. Panguntap ida wantah ring Ida Sang Hyang Tiga.
Pemargi yogan ida punika kaabih antuk panjak kaulan ida samiyan. Nenten suwe pemargin yogan ida sareng tiga dados medal andus saking ragan ida maka tiga, geni mijil saking suwang-suwang sandin ida, geni punika dados ageng nga bar-bar. Sedeng ageng geni punika kakatenang ragan ida satiga kadi kakaput, kagulung antuk geni, panjak muwag kaulan ida takut ngantonan sang tiga kadi geseng geni murub.
Risedeng ageng geni punika malih wenten sekadi geni mijil saking akasa, mapupul ring geni sang tiga, wantengeni warnan nyane selem kadi mega ageng, wenten sane putih kadi ambuning semeru. Wenten marupa kadi macan, wenten marupa kadi gajah, wenten sane ngelayang kadi kedis mageng, wenten marupa kadi awun tan sida keceritayang malih sane liyanan, antuk akehnyane, sami macepol mupupul ring jun apine. Punika maka cihna, sehannaning letuh jagat sapun kabasmi antuk geni abar-abar sane metu ring jun genine punika, kearad olih yagan ida sang tiga wisesa.
Ri sampun puput yadnyan homa punika, dados mijil sira sang tiga saking jeroning jun, tan pa kirang punapa-punapi, nenten rasayang ida panes genine sane abar-abar ring tengahin jun. jeg premangke panjak kaulan ida pada egar mamuji ksaktiyan ida sang meraga tiga, tan bina kadi dewata turun ring mrecepada.
Sampun jangkep puput karya homa punika, dados sami penyakit sane kerasayang panjak kahulan ida, sekadi buduh, buyan, sangar, rumpuh, kapok, doplang, bidung, begah, busung, maka samiyan lare punika kasapuh, nenten ngangge tamba sampun pada waras sami. Tenyakit punika kadi kapurna dening yogan ida sareng tiga, siwa, buda muwah ksatriya putus. Sang tga punika presida ngicalang sehananing letuh jagat sami.
Mangkin kacarita sampun nyaluk wengi, sampun sami pada mamasang suluh, parum para punggawa sami kesarengi olih para Dangacarya. Irika pendek tangkil ring paseban. Tatkaka punika wenten bisaman Ida Sang Adi Bhagawan Purbasomi, unduh anak bapa sang pandita sane ngelarang daging-dagingin sastra agama, sane nyeneng ring Basmangkara, cening dados uripin jagat, cening sang pandita aji, mawangsa pateh sareng aji, wenten bisaman aji ring cening, nenten je bina linggih sang mawangsa ksatriya sareng wangsa brahmana, apan asikike karyan cening, pateh sekadi cening Bhagawan Darmaja sampun malinggih ring tengahin ratna, soca, manik muwah mas, malinggih ring  singasana manik.
Yaning wenten brahmana welaka, patut ngelungsur ri cening. Mangkin wenten panugrahan bapa ring cening Bhagawan Darmaja dados mamuja sekadi pamujan sang brahmana, ngentas atma jadma mati, maka sami wangsa ksatriyasane wenten ring jagate yaning wenten kayun mabresih ring brahmana siwa. Dados mamuja kadi puja parikrama sang brahmana, nentenmalih wenten ngawinan jagate letuh, sayan becik krahayuning jagat. Siwa Buda muwah Ksatriya, maka sami dados mretista atma jadma padem.
Sakewnten tan dados sang ksatriya ngentas, yan masurya pateh ring wangsa ksatriya. Pacang ngawina jagate rusak. Sekadi punika bisama ida sang guru siwa ring putran ida, raris matur anak Ida Sang Bhagawan Darmaja, singgih ratu Sang Adi Guru, tan purun titian lempas ring pangandikan palungguh ratu. Putus sampun panugrahan ring ida sang tiga mangda prasida mangentas atmaning jadma padem, presida rahayu atma sang kaentas, nenten wenten alan ipun ring jagat
Yaning brahmana siwa buda taer ngicen pangentas atmaning jadma mati, nenten ksatriya putus sane sareng mangentas mawitraning atma, micayang tirtha ngelepas atma, panegara dados rusak, makuweh tan polih margi rahayu, sekadi punika kadadosannyane.
Bisaman Ida Bhagawan Purbasomi ring wangsa ksatriya dados mamuja taler mangentas atmaning jadma padem, yan sampun madwijati masiwa ring brahmana pandita, sekadi ida sampun maraga brahmana,kadi asaunika daging sastra agama matemahan rahayu jagat muwah dagingniya, kesasar sahananing letuh jagat sami. Yaning wenten wangsa wesya ngambil pamargi kedarman, dados mamuja ring kaburipaning manusa, micayang pengentas jadma mati nenten dados, kewanten anggen pararangan kadadosan, nenten surut dosan ipun ring sang pandita. Napi malih wangsa sudra, ngambil kakaryan mamuja- muja sapamuja jagat, ala dahat, rusak penados jagat muwah isin nyane.
Malih tatacara Ida Sang Wiku mamuja parikrama, mangentas atma sang mati, yaning wangsa catur jadma, brahmana ksatriya, wesya muwah sudra wangsa. Tatacara maguru siwa mapuja parikrama, nenten dados malih pasiwan, yan ida nenten cacad kaucap ring jagate, napi makadinnyane, sang meraga wiku matemu samara sareng istrining walaka antuk laksana corah, ngantos matemah mobot, cemer tingkah wiku punika, dados ngerereh siwa sane tiyosan. Taler yaning sang wiku keni lara sungkan agung, maka samiyan ragan sang wiku  nika, punika awinan ngarubeda sahisining jagat, patut ida matilar kadi kojar ring ajeng.
Malih yan wenten ksatriya ratu dados mamilih purohitan ida, napi kaluwirnyane?, sane pradnyan ring sastra,puput ring margining kepanditan, nenten maduwe cacad ring sejeroning anggan ida, maduwe pengaksiyan kadi heningnyane bulah purnama. Kadi punika tingkah sang nata ratu ngerereh guru purohitan sane pacang kaangge. Nenten wenten cacad saneka ucap saking panjak muwah kawulan ida sami.
Puniki tata kramaning wangsa sudra ngerereh guru siwa pawitra, patut ipun ngangge siwa sane sampun katami sakeng kuna yadiapin siwane punika nyilih kawikon, kaujar cacad sane kepanggih, luwirnyane, kepek, rumpuh, peceng, maka samiyan cacad sane kapanggih. Sane nenten keni panyungkan ila agung, dados mamuja mangentas atma sang padem nista, taler mamuja jadma sane nityawangsa, nenten dados muput karya pemerascita jagat, nenten presida pujan ida nerangin jagat.
Yan wenten kepanggih Sang Dwijati kepanggih gering ida, tan dados muput swakarya ring pemerajan Ida Sang Nata ratu, tan dados mamuja ring pancawalikrama, tan dados muput tawur taler puja-puja rin g anggan ida sang nata ratu. Wantah dados muput sehananing karyan sang sudra wangsa, dados micayang pabresihan angga ang sudra wangsa, nenten dados mamuja mretista jagat. Napi punika luwirnyane?, sekadi Ida Bhatara Nilakanta, wenten cacad ida, gulun ida mewarna selem sane kesengguh suci, pateh wenten jadma letuh cemer. Ida Sang Hyang Wulan, ida kaucap suci, dados genah buron, ppunika camer ida, Sang Hyang Tirtha, ida kasengguh suci, camer ida keni oratan muwah warih ulam. Sahananing sekar punika sengguh suci, cemer nyane sari sari kejamah antuk nyawan tan mulilingan. Yaning ring wangsa catur jadma, sang brahmana kasngguh suc, ida dados camer yaning ida ngerayunang toya susu lembu. Nenten dados jadma sudra wanggsa mamilih pasesiwan napi sane sampun ketami, punika patut katuhutan, becik pamanggihnyane, kadi punika bisaman Ida Bhatara.
 Rawos Ida Sang Guru siwa, unduh nanak Bhagawan Darmaja, pirengan mangkin pewarah bapa becik-becik tataning tingkah Brahmana ngawikoning, sahananing tumirwabawa sang wiku, prateka indik kramaning wiku cacad sane keseguh ring jagat, luwirniya, wiku pancer, wiku candana, wiku grahata, punika mapesengan asta kawikon.
Malih sane dados cening bakti , wiku sane dados keadegan patirtan ceninge, mekadi, wiku grehasta, wiku biksuka, wiku anaprasta, muwah wiku brahmacari, ida punika wantah wiku catur, makasamiyan wiku catur punika dados adegan cening anggen patirtan jagat
Malih elingan, pratyaksa swabawan sang wiku, yaning wenten cacad anggan ida sang wiku, sekadi lara ila, kusta sane suwe  tan kenak, kepek, perot, rumpuh, gondong, gonteng, kaucap cacad olih sang sane uning ring raga sane nyeneng ring basmangkara, nenten presida kenak saking tamba, patut punika kagentosan linggih ida, dados patirtan sang nata ratu. Rusak penados jagate, Ida Bhatara melalis saking jagat, nenten malih mahyang ring parahyanganing jagat, sampunan nganggen ida dados patirtan sang nata ratu. Yan ida pacang keanggehan dados patirtan sang nata ratu, dados halangan linggih sang nata ratu. Malih yan ida ngambil kekaryan mangentas atmaning wwang mati, nenten presida entas atma punika, atma manggih neraka, ngulgul pretisentanan nyane sane kari mahurip, wiku punika aturin pamargi, ngawenan ragan ida kemanten.
Malih wiku sane keni pinungkan, yaning ida sampun kenak, dados ida malih ngambil kekaryan mretista jagat sekadi sane sampun-sampun. Yaning wiku sane keni pinyungkan ila, tiyosan ring sungkan gring agung, sane dados ketambanin, dados sang wiku punika mresihin raga, adiksa widhi krama. Ngadegang sanggar tawang, sekadi ngawangun upakara padudusan agung, kasarengin antuk  nawa ratna bhumi, yaning sampun puput upakarane sami, nenten malih ida ngeletuhing jagat. Santukan sampun nunas panugrahan pengalang cemer ring ida paduka Bhatara Siwa Ditya. Nenten malih cemer linggih malih jagat Ida Sang Nata Ratu. Ida Sang Wiku punika patut mayogha brata Samadhi nyabran rahina, nangun kerti, mangda ical cemer ragan ida, wastu mawali pari purna, kenak. Sane dados ngemargiyang prayascitha punika, wantah Ida Sang Adi Guru Siwa.
Yaning sang wangsa ksatriya, brahmana wiku, keni gering kadi punika, siyosan ring gering ila agung, patut ketambanin, kantun dados jumeneng ring desa pakraman, nanging masengker kalih tawun, yaning liwat ring sengker, nenten taler kenak pinungkane, yaning panditha keni gering pinungkan kadi punika, sungkan ila tan presida ketambanin, yan ring sastra kaucap gering rogha sanghara, gering sane pacang nyemerin jagat, patut ida kaungsiyang ring alase ngantos kenak, kadi punika rawos sastra.
Malih pangandikan Ida Bhagawan Purbasomi, mwah tata cara sang watek Panca Tanda, ida sane pada karehan waringin, mamarga dharma sastra, wikan ring Sastra Saro Dresthi, pageh ida, nenten ginggang, nenten gingsih bakti ida ring kawitan, presida ngemit pamargin ida sang nata, nenten obah pakayunan, nenten keni lara papa, wantah ida sumengkem ngemargiyang wacanan sang nata, yadyastun napi wecanan sang nata, kadi punika baktin ida ring sang angambel jagat.
Malih sampunan cening ngangge sane nenten dados malih angge, sekadi rawos sastra nenten dados cening piwal, nenten dados cening piwal ring ajah-ajahan sang Hyang Sastra, yan punika purug cening, dados halangan cacad linggih cening, kena pastu cening ring Ida Sang hyang Widhi.
Ala pisan linggih cening yaning cening matemu samara, lawan larangan wwang eka jadma, pinaka stri cening saking karsa padana, salah cening yan mamargi kadi punika, malih brahmana Siwa nenten dados ngambil stri saking brahmana buda, cacad dados jagate, obah linggih ida sang prabhu, santukan mabinayan krama, mabinayan lungguh, dados bingung sahisining jagat.
Malih jadma manusa sane wenten ring jagat catur juga, catur wangsa, nenten dados ngambil rabi sane medal saking jadma eka jadma. Napi punika sane kerawos Eka Jadma?, sekadi istrining bugis, wangsa cina, wangsa olanda, punika ne nenten dados alap angge rabi, santukan bina krama, yadiyastun ipun nenten istri larangan, dahat hala kadi rawos sastra, santukan nenten ngambil pamargi sekadi Catur Parikrama.
Yaning wenten jadma nista, jadma madya, jadma uttama, wangsannyane, dados juru antuk piarsan ida sang prabhu, sane pacang dados raman tatu, dados raman punta, dados rama bawu, sami pada ngambel pemargi, kadi sang prabhu, sampunan melaksana kadi punika. Yaning wenten jadma kadi punika, mangda gelis masurya sewana, ngaturang pengaksama ring paduka bhatara Surya Tiga Wisesa, taler pamretisthaning sariran ipun, yaning langgana ring tutur sastra, kasukane sayan tipis, wangsannyane sayan nuwunan, iwang pamargi, jagate dados rusak, gumi panes, siyat tan pegat, prabhu mameseh lawan prabhu, manusa masemeton tunggal dados pasah, kadi punika kedadosaning jagat. Patut cening pratyaksa, elingang sang Bhujangga Aji maduwe pemargi ngempu jagat sareng dagingnyane sami.
Mangkin kacarita Ida Bhagawan Dharma Raja, ngicen pawarah ring putran ida, sane mapesengan, Sri Dharma Wikrama, ida sane madeg prabhu, ngambel jagat, wikan ida ring sahananing suksmaning daging-daging sastra tattwa, kawikanan ida indik daging sastra, kadi ang Hyang Aji Saraswathi tedun ring mrecapada. Yan indik kawidnyanan, kesaktiyan ida saksat Ida Bhatara Brahma tedun ring jagate.
Malih indik kabecikan purin ida, kadi linggih Ida Bhatara Brahma, ring Brahma Loka, mas manic sarwa muliya ngiyasin purin idane. Singgasana maka miwah kori pamedal purine sami pakanyor-nyor, medaging manic sasocan, madel-del antuk mas.
Tatkala punika ida Sang Prabhu sedeng melinggih ri singgasanan ida, ketangkilan antuk para patih mantra idane, taler wenten irika para pandita, brahmana wangsa, rawuh ida sang Rsi. Wus ida ngemargiyang tapa, pacang nunas bhojana ring Ida sang Prabhu, samiyan kayun penangkilane, seneng girang polih pedek tangkil ring ida Sang Sri Aji.
Ri sampun puput ngemargiyang bhojana, maka samian penangkilan ida nguncaran japa mantra ring ajeng sang prabhu, mangdane ilang samiang halangan, cacad muwah cemer sang prabhu. Ngarcana homa yadnya, nguncarang sloka mantra, kaduluran antuk petetanganan jangkep, pada ngemedalan pranayama, yogha, ngicalan cemer sang prabhu, matemahan ical sami para durgha muwah wigena ida sang nata. Ri sampun puput upakara punika, kaicen penangkilane sami punia, marupa, jinah, mas, manic ratnadi, mawali budal malih maka samiyan wiku sane tangkil.
Risampune sami budal para rsi tapane, samian sampun nyujur pasramane sowing-sowang, irika raris bhagawan dharma raja ngicen pawarah ring putran ida, Sang sri Dharma Wikrama, Mangkin wenten pawarah aji marep anggan I dewa, pirengang apang becik.
Yan sampun jagat nemoning kali yugha, dados asiki cokor jagate, goleng linggih jagate, sampun matiosan jagate, nenten malih sekadi mangkin, matiosan taler pemargin sahisin jagat sami, Ida Bhatara Brahma Gni tedun ring jagate, matemahan panes jagate, nenten malih kantun asiki  kayun jadma ring mrecepada, santukan jadmane sami, wantah panjadma saking I Kala Dremba, I Kala Moha, I Kala Ngadang, I Kala Wisaja, I Kala Pajudian, dados munggah loba, taler angkara, ical sampun kawidnyananing weda muwah mantra, sampun obah tapa brata yogha muwah semadi, para watek dewata sampun budal ke kayangan, akeh cihna jagat kadi punika, ratu mameseh lawan pada ratu.
Yaning sampun rawuh alikan jagate kaliyugha, nenten kari pari purna sekadi mangkin, santukan durung yusaning jagat, punika awinan dewa patut sayaga, sampunan obah ring daging sastra saradresthi, sastrane punika patut anggen tatuladan ring jagat. Yaning malih pidan pangguhin cening alikan kaliyuga jagat, yaning kirang kaliyuga ring jagat, watek weda, caru, mahyang-hyang ring dewa, punika sami ngawinan sang prabhu rusak, sayaga ring daging-daging Niti Sastra, punika anggen ngambelan Sang Ngambel jagat.
Malih sang mapakayun Mapodgala Krama, dados ajeneng bhasmangkara, sampunan ulah-ulah dados wiku, sekadi daweg jagate kantun trepti, yaning nenten cuntaka, yaning nenten cedangga, cacat kepanggih olih jagat taler wangsannyane, malih sampun pratyaksa pisan ring satra agama, mamargi kadi pituduh Sang Hyang Sastra, sakti laksana, niscaya ida pacang pralaya kapunahang olih alikan jagat kali.
Yaning wenten wiku cacad kepanggih, sekadi : mala ila, kepek, rumpuh,edan, taler melaksana mapi-mapi, sampunan wiku punika keangge patirtan ratu, tan dados mamuja sehananing puja ring kayangan, dadosnyane wantah mamuja ragannyane.
Malih pet prade wenten sang wiku keni pinungkan rahat, keni gering ila, nenten dados malih mamargi ngemargiyang indik dharma kawikon, ida cihna sane yakti, sang weruh angamel Sang Hyang kalimosadha, sane mastikayang indik para wiku sane keni mala. Yaning sayuwakti, mangda maprayascitha raga, madiksa widhikrama, madudus agung, taler metamba, ngaryanan pengalang-alang letuhing jagat ida olih sang wiku punika.
Yaning katenger keni sungkan, gering agung nenten dados malih kekaryanan upakara alit utawi sampun duhur yaning keni sungkan kadi punika patut kaungsiyang ring alas utawi ring tepi siring jagat, sampunang malih waliyanga ring panagara sang nata, kadi punika rawos Sang Hyang Sastra.
Malih yaning wenten sapalinggih ida sang nata, panggih alikan jagat kaliyuga, wenten rawuh Brahmana Panditha sakti wikan ida ngarcana hyang, presida ida ngeredana Ida Bhatara Prajapathi, puniki cirri wangsan ida wantah brahmana sane medal saking sinar Ida Bhatara Brahma, yaning wenten kadi punika, patut ida keadegan dados purohita, maka patirtaning ratu, sahantukan ida pacang presida ngunduran bhutane sami sane pacang nguwug jagat, taler sami pretisentanan idane wenang keadegan purohitaning jagat.
Puniki indik walaka sane nenten dados mrayascitha jagat, yaning sang sadaka cedangga, sekadi berung tawunan, kusta, ila, gondong, rumpuh, kepek, kucingga, edan, ayan, muwah sehananing sungkan sane nenten presida kenak ngantos tahunan, sampunan kaicen ida ngaturan pemrascitha ring sang prabhu, maweweh cemer ida sang prabhu, sekadi punika pawarah Sang Hyang Sastra.
Mangkin kacarita malih Ida Bhagawan dharma Raja ngicen panugrahan ring Sang Adiguru anyandang upakara, mangentas atma jadma padem, sareng Ida Sang tri sadaka Wisesa, pateh micayang tirtha pangelepas ring jagat. Tan kejamah letuh jagat ida, dados jaya laba, muwah jaya satru sang jaya krama, maka sami atma sang mati sane kaentas olih ida Sang Tri Sadhaka, tri wangsa, pacang dados gandarwa, maka sami dosa papa patakan ipun, duk kari mahurip ring mrecapada kapretista antuk mantra Sang Tiga Sakti, matemahan hayu jagat ida, nenten malih wenten jadma rare padem, nenten wenten penyungkan, asing sane katandur becik tumbuh tur mupu, matetumbasan pada murah, kedik pamalin gumi, santukan jagate sampun rahayu, nenten uwug, puput sampun yusan jagate ngamolihang kertha samaya.
Sang Brahmana muwah sang ksatriya, samiyan kepastu olih Ida Bhatara Siwa manda ngaryanan uriping jagat, makarya margi rahayu nyantos ida seda, santukan sang tiga punika meraga Siwa, Sadha Siwa, miwah Parama Siwa. Ida Sang Wiku Tiga Wisesa ngemban jagat, rahina taler wengi, mati mwah urip jagat. Patut Siwa, Budha mwah Ksatriya sareng mapaica pengelepas atma saking panugrahan Ida Bhatara Siwa, lamakane presida ngemanggihang swarga atma sang mati, kadi punika pawarah aji ring I dewa, sampunan I dewa tan ngerenga tutur aji puniki. Malih sahisining jagat, wangsa ksatriya taler dados mangentas atma, yaning brahmana, ratu tekaning ataka, brahmana pandita dados mangentas, brahmana Siwa, taler brahmana Budha, yaning Sang Buajangga ratu putus, sawangsa ksatriya, dados mangentas, katekaning wesya wangsa sudra, sareng ida brahmana siwa maka muwah brahmana budha. Yaning mawangsa Brahmana sang mati, nenten dados ksatriya putus micayang tirtha pangelepas atma, punika patut tulad, ngaryanan kerahayuan jagat ida sami.
Punika Brahmanda Tattwa, kebawos indik sang brahmana wangsa, pandita muwah walaka, slokannyane :
Brahmana wangse warikam,
Sudra naram wyawarikam,
Wakcaphala wangsa brahmana,
Tewer cihwagra sudretu.

Yaning wenten sudra nyacad linggih sang brahmana, mreceda, makadi ngawe orti sane nyemerang linggih sang brahmana, makarya cemer brahmana punika, boya ja brahmana. Wit saking ipun ngawe-awe, yaning wenten wangsa sudra kadi punika, patut tugel bawong ipun, punika anggen nawur dosan sudra punika, yaning nenten kemargiyang kadi punika, cemer, cacad penados jagate.
Mangkin yaning wenten sekadi punika, patut sang nata pretyaksa ring linggih sang brahmana sane kecacad olih sudra punika, ruruh kejatyannyane, brahmana wangsa napi nenten. Wenten cirri yaning saking tosning brahmana saking dumun, maduwe sisya akweh, saking dumun sampun ngemargiyang dharma kawikon, saking dumun sampun ngabih linggih ida sang nata, sami pekaryan brahmana sampun keambil olih ida. Yadyastun sampun pegat pasemetonan ring brahmana punika, yaning wenten cirri kadi punika rawuh mangkin, sayawakti ida tosing brahmana, sampunan malih ida sang nata obah, maboya ring brahmana ika, mabela ring brahmana, santukan punika wantah dharmaning sang ksatriya uttama, wantah putus pasametonan patunggalan wangsa brahmana purusa.
Wenten cirri, yaning nenten tosing brahmana, saking dumun saking kuna nenten nyandang pemargi wangsa brahmana, nenten wenten ngangkening purusa wangsa, salami ipun nenten polih ngemargiyang pandita, tur saking suwe pisan nenten wenten sane melinggih madwijati, rawuh tekaning mangkin. Nenten trehing, tosing brahmana jadma punika, sampunan malih sang mawangsa ksatriya, wesya muwah sudra maguru, mapawitra ring brahmana punika, apan nenten ja brahmana kasujatiyan ipun.
Yaning wenten wangsa brahmana, nenten wenten malih ngangkenin pasemetonan, nanging wyakti mulannyane mawangsa brahmana, polih nunas ajah-ajah, ring sang brahmana, saking kuna sampun dados pawitraning ratu, maduwe sisiya akeh, mula sujari ida mawangsa brahmana, sampunan malih ida sang nata ratu semendiya ring kawangsan idane. Yadyan nenten mawiwit saking brahmana wangsan idane. Yaning wenten ksatriya nenten ngambil pemargi sekadi pemargin ksatriya, tur ngambil pemargi kadi brahmana, sampun ksatriya punika, dados ngambil istri saking brahmana tanpa wicara, dados mangentas atmaning ksatriya uttama, atmaning wesya, sareng sisiyan-sisiyan ida maka samian. Punika pengandikan Sang Hyang Aji.
Malih yaning wenten wangsa sudra, mreceda brahmana utawi ksatriya, saluiring rawos nyacad, nyambat sang brahmana, nenten jakti brahmana, sang ksatriya nenten jati ksatriya, ngerawos kasar sudra punika, apan ipun maragi orti saking jadma liyan Negara, wenang sudra kanikayang ngeruruh, mangda makta anak sane makta ortine punika. Yaning tan presida rawuh antuk I sudra jadma dura sane makta orti punika, ageng pisan dosan ipun I sudra wangsa punika, patut kedanda, deres lambene, katugel layahne, nenten dados tempowang danda pati sane katiban ring ipun.
Yaning brahmana, yaning pandita, yaning ksatriya, maduwe kayun memaksa sang sudra sane maboya punika, misadiya tangkil ring kayangan, nunas dewasaksi, ring ida sang guru wisesa jadma sudra punika, kadi punika dosan nyane. Yaning tan purun brhmana sareng ksatriya punika napak ring dewa saksi, kantun mahurip palania jadma sudra punika. Sakewenten yaning tan sangsaya brahmana utawi ksatriya punika presida napak ring pandewasaksi saking panedas awak. Dosaning sudra ika tan patut ipun malih mahurip ring jagate, patet sang nata aniwakaken danda pati ring sang sudra pamboya punika. Yaning wenten kadi punika, I sudra nenten kepademan, kantun ipun mahurip, salah sang nata ratu, mapan tingkah kadi punika kabawos sastra “Wacin Agungkulin Meru”. Dosa sang nata ratu kaduken antuk Ida Bhatara Brahma. Kena pastu olih Ida Bhatara Dwijendra.
Malih yaning wenten wansa sudra jadma nyacad linggih wangsa brahmana pandita, kapidartayang ida nenten mawit saing wangsa brahmana, saking ipun mirage ring jalan, sane kapidartayang olih jadma len desa. Sang nata patut ngandikin jadmanae punika ngerahwuhang sang makta orti. Yaning prasida rawuh sang makta orti, jakti sadu sang sudra punika. Wenten dosan ipun katundung saking jagat, tan dados mawali malih.
Yaning nenten rawuh sang sane makta orti sane ngawe orti ring sudra punika, saking atin ipun wantah pacang nyacad linggih ida sang pandita, patut kepademan sudra punika, punika awinan patut pademan tos sudra punika, yaning nenten kepademan utawi keangge parekan olih sang mecacad, patut ipun katundung nenten malih dados ipun napak patung galan desa desa pesamuhan, tibaning cor wang jadma punika.
Yaning karencang, kaangen parekan olih sang kecacad napi wastan jadma punika?, jadma sudra punika mawasta jadma, “Asumundung” ipun dados “Weci Angkulin Meru”. Jagate dados rusak, sekadi punika rawos sastra sane mungguh ring brahma loka tatwa kaucap.
Puniki sastra brahmapodrawa, kaucap, saking bhisaman Ida Bhatara Brahma, tata caraning jadma catur jadma, brahmana ksatriya, wesya taler sudra. Tingkah nunas ajah-ajah magurusiwa  pawitra ring sang meraga pandita, nenten dados ulad - ulid , mamilih pasiwan, yening nenten cendangga cacad kemala, sane pacang ngeranayang jagate letuh tur cemer, sampunan malih nuhur siwa siyosan yan sampun maduwe siwa saking kuna. Keni kaduken antuk Ida Bhatara Guru muwah Ida Bhatara Brahma. Petmati malih pidan ipun pacang dados kala Edan dados ipun gagelehin jagat. Sekadi punika pamargi jadma sane sane langgana ring sang maraga pandita, nenten presida ipun kasupat antuk tirtha Ida Bhatara.
Malih sang mewangsa ksatriya, wesya malih wangsa Sudra, sampunan ngambil kekaryan mrecepada, nyacad sang sampun maraga Dwijati, dahat dosannyane. Yaning malih pidan ipun numitis ring jagate, ipun pancang numadi dados crekcek, dados ipun semati. Sahantukan Ida Sang meraga Dwijati sampun nunas upasaksi ring linggih Ida Sang Hyang Tri Dewata.
Malih sang mawangsa Ksatriya yaning pacang nuhur Ida Sang Brahmana Pandita, kaaturin mamuja ring kayangan Idane, utawi keaturang mamuja ragan ida sang ksatriya. Raris wenten gatra kapiragi olih ida brahmana punika nenten dados keanggen olih sang ksatriya, raris nenten durus ida ngangge wiku punika. Ana wenten pewarah anak liyan mangda sang ksatriya nuhur brahmana pandita siyosan, saha medaging mariceda utawi nyacad kawikonang sang wiku sane urung katuhur. Indike punika kapiragi olih Ida Bhatara Yama, mewastu raris ida lungguh ring cangkem, kena kapastu jadma sane nyacad linggih Ida Sang Brahma pandita punika, kapastu mangda ipun keni baya agung saking naya. Yaning ipun sampun padem, atman ipun kakeleming ring kawah.
Malih yaning wenten dharma sesana, nunas masiwa pawitra, patut kaparityaksa dumun indik kejatining brahmana wangsannyane.  Yaning jakti brahmana warih, sentana Ida Bhatara Dwijendra, wangsa brahmana sane mijil saking sinar Ida Bhatara Brahma, dados keanggehang pawitra sang prabu. Yaning nenten, tan kangkat keanggehang pawitra sang ksatriya ratu. Yaning sudra dados nganggen ida siwapawitra, sampunan sang mewangsa ksatriya, wesya, sudra, mnapi malih brahmana wangsa sami, purun nyacad linggih sang wiku, taler nyacad linggih sang mawangsa brahmana. Malih wenten wit wangsa brahmana kalungsur wangsa, riwekasan polih sadya saking meyasa indik darmaning kepanditan.
Puniki tata titi dados wiku sane keanggehang purohitaning sang ratu, mangda sayan ring niti dharmaning wiku jati. Yaning sampun kerasa ring jeroning anggaktibeng keni sengaraning raga tan pegat, sampun kerasa sisu ring satra, nenten pascad malih nguncaran weda japa mantra, yaning sampun kadi punika kerasa ring kayangan Ida Sang Nata Ratu, mamuja ring jadma nista, jadma madya muwah jadma utama wangsa. Yaning kapielingan kerasa raga sampun punika, Kantun ngambil pemargi nenten mangda presida kaparisuda letuhin atma sang mati, sang wiku punika yaning malih pidan lembar atma ida kasileman ring kawah jamaniloka, keni keduken antuk Ida Bhatara Prajapati sane dados pucukir atmane sami, kadi punika alanyane sang wika. Wiku napi punika kesengguh?, wiku kadi punikakabawos wiku anilebening  rat, pamargi wantah ngeruruh guru jaga ageng, sahantukan sampun nenten becik weda sane kauncaran, yadyas tun nenten wenten sane uning, napi malih sang sane madruwe karya. Kadi sapuniak kayun sang wiku sinilibakenrat
Yaning wenten wiku sekadi punika, sampunan ngangge Ida pawitran ida sang nata ratu, nenten dados muput karya anyawawedana, muwah karya ngastiwedana, nenten presida kaparisuda atma sane cemer letuhaning asti, sekadi punika pawarah Sang Hyang Aji.
Yaning wenten wiku dharma ring kepanditan, yaning ida sampun ngerasa sisu ring kayun, nguncaran weda tan kantun becik, gelis ida sang wiku mapamit ring sang nata, nenten kayun malih muput sehananing karya yadnya. Jaga mastitis raga ngarcana Ida Sang Hyang Meraga suksma, pacang nyujur pemargi budal ring nirbhana sunia, punika jati sang wiku dharma. Yaning malih pidan rawuh lebar ida, budal ida ring Indra Loka, telas purna cemer olih pemargin ida sang wiku.
Malih yaning wenten wiku sampun lintang lingsir yusan ida, sungkan-sungkanan, sampun sisu, nguncarang weda pati kacuh. Wenten jadma ngaturan ida mamuja, memaksa ida ngelakonin, ngantenan pikolih ageng sane pacang kakeniang, napi malih ida keni sungkan rahat, wiku kadi punika kaucap Wiku Drohaka, wiku angererusuh ulah, kedawut olih pikolih.
……………………………………….
Tar lina keni gering kedadak, lina manuwek raga, lina ngantung raga, sami pemargi lina sane kasengguh salah pati, dados margi lina sang pandita sisu ring rawos, lina ida ring tegal, lina ida ring genah bet, maka pastu Ida bhatara Yama.
Yaning wenten wiku lina kadi punika, sampunan kapendem layon ida sang pandita, yadyastun ida lina salah pati, wangunan preteka, tumandang mantri premangkin saha upakara jangkep, wangunan penebusan atma kadi sampun-sampun, mangde nenten terus katuhut antuk preti sentanan ida, pemargi kadi punika, jinah panebusan atma ring Ida Bhatara Yama, aketi nem laksa akehnyane.
Risampun upakara punika, wangunen preteka ring padewasan sane kasengguh becik ring sastra warigha, geseng ikang layon sang panditha. Sekadi punika dharma sesana linan ida sang wiku sane keni pastu olih Bhatara Yama. Yaning nenten memargi kadi punika, sampunan kapreteka ngantos sengker kali tawun, genahan ta layuan ida ring setra, karyanan kuwu, yaning sampun rawuh sengkernyane kalih tawun, ri setra taler kepreteka, nenten dados kapreteka ring desa, jagat tan urungan pacang keni cemer olih watek bhuta, santukan durung ngemargiyang panebas atma duk ida wawu lina.
Yaning wenten jadma mamurug, lempas ring daging sastra puniki, sami panugrahan durung memargi, upakara penebasan atma dosa ri wawu lina, ring sajeroning genah lina ida sang wiku punika kantun kaunggahang cendala cemer.
Yaning sang ratu ngicen panugrahan pemreteka, dosa kepanggih olih ida sang ratu, keni penyungkan cokor ida sang prabhu, kadi keni kepalu antuk palu wesi cokor ida sang prabhu, ngantos ida keni sungkan sekadi rumpuh, sane ngawe dosa punika I Bhuata Begawan, maduwe dosa ring Ida Bhatara yama. Yaning wenten panditha ngicen panugrahan, karuruh panditha punika olih I Bhuta Pangawan, apan pati purug-purugen pemargin sang panditha, taler dados salah ulah kepatinnyane wekasan, sekadi punika rawos Sang Hyang Aji, sane mungguh ring Widhi Sastra, indik sasar prelinan Sang Rsi.
Punika indik prelinan sang rsi, sane kepara merthan, yaning makertha samaya, lina maprana yama, yaning lina mayoga sandipathi, yaning lina mangeseng raga, kauningan olih jadma makweh, yaning lina ida sampun kauningan olih preti sentanan ida, sekadi punika kalepasan ida sang maraga wiku sane uttama marga.
Puniki indik tata krama linan ida sang panditha, sane salah krama ulah, atemu samara ring tumin, yaning cihna seyaktine, genahang ring muncuking gunung, utawi ring tengahing segara, aturan ida malih ring Ida Bhatara Trio dasa saksi. Sekadi punika indik dosaning sang pandita.
Yaning wenten sang sadaka memargi keni salah ujar, wenang ida mapretistha raga, ring alas, ring gunung, irika ida patut matirtha gamana, masurya sewana ri kalaning purnama. Yaning uttama dosa, ngambil kekaryan memati-mati, telung dasa tawun suwenia, satus tawun suwenia, yaning madya dosan ida, skeet tawun suwenia, yaning nistaning nista, dosan ida duwa likur dina suwenia, yaning prayascitha cuntaka, wak purusya, salah ngerawos, nem belas dina suwenia.
Punika tingkat ida sang sadaka maprekara, ri sampun puput mawana wasa, tatkala ida mawali, patut ngemargiyang pamahayu raga, ngangge padudusan Wrespathi kalpa, ngaturan, nuhur ida sang nabe mangda presida ida ngayut sakwehing lara wigena sane wenten ring raga. Yaning durung memargi kadi punika, sang wiku durung dados memargi mamuja, magentas atma utawi mamuja ring hyang, nenten sida karya punika. Santukan ida sang meraga wiku kantun kausupan ujar hala. Sahantukan nenten kayun ida para hyang kapuja olih sehananing  panditha sane kantun cemer, muwah ring pamuput seda nenten surud maprakara, mapan nenten sida ical letuh cemer atma punika, sekadi punika rawos Sang hyang Aji. Mangkin patut sang rumaksa jagat sayaga ngambel sastra uttama, makadi niti sastra, Siwa sasana, Brethi Sesana, Slokantara, Brahmanda Purana, Widhi Sastra, Brahma Tattwa Wangsa, Brahmokta, lina para mertha, catur yugha, mwah sehananing sastra saradresthi, punika sami anggen tatuladan.       
Punika malih indik kematiane wwang jadma sudra sane nista, sane cemer, nenten dados preteka, sahuriping jagat punika nenten dados entas, sekadi napi punika ?. puniki : Yaning wenten jadma sudra, ngambil anak istri wangsa brahmana, ngambil istri saking wangsa ksatriya uttama ragan sang amawa jagat, yaning ipun matilar saking jaba puri, ngelidan denda, raris ipun pada mantuk mejalaran sungkannenten dados preteka, yaning kedeh punika kapreteka, rusak kedadosaning jagat, Wacin Angungkuli Meru kebawos punika, jadma keni cemer hyang mwah pademe sang walaka punika.
Puniki indik tata cara wangsa brahmana, ngambil rabi saking wangsa brahmana taler, malih pidan maputra ida lanang, malih ngambil rabi saking wangsa sudra, maduwe putra lanang, munggah wangsannyane, sudra punika uttamaning wesya, nistaning ksatriya, yaning ida sampun maputu, munggah wangsan ida, sampun meraga brahmana. Yadyastun ksatriya wangsa, maibu wangsa sudra, yaning sampun maputu, sampun sekadi wangsa ksatriya, patut sampun ida ngambil kepatyaning kaka stri yan tatkala nyambut upakara ke ksatriyan.
Malih yaning ksatriya ratu, sane maduwe bala akeh, medal saking ibu sudra wangsa, sampun ida maputu, yadin mabuyut, sampun meraga ksatriya putus, sampun mapodgala, sampun patut ngangge naga banda. Yaning durung mapodgala, tan dados menaga banda, yan kapurug nika matemahan sasar atma sang seda punika, sekadi punika rawos sastra Brahma Wangsa Tattwa.
Yaning wenten jadma sangkaning polih yasa makerthi dharma, wikan ring daging-daging sastra, akeh jadma asih, semaliha sering polih ngalap istri saking wangsa brahmana, asiki tunggilannyane, pitung pajenengan, brahmana kasih malih. Sekadi pritiwi kasiratin tirtha prayascitha, dados kayangan meru prasada linggih Ida Bhatara. Samian wangsa nista, madya miwah uttama manyungsung, sekadi punika jadma sane polih yasa kepanggih.
Kacarita Ida Bhatara Brahma ngamedalan putra padana. Wangsa brahmana uttama saking pengarcana Bhatara Pasupathi, wenten wangsa brahmana sane medal saking teja, ngelantur ngantos mangkin, wenten pretisentanan ida. Wenten malih pawarah Ida Brahma rsi, dewata watek Brahma Loka, ngaryanan sastra sane pacang anggen tunggul, punika awinan wenten brahmana, sane medal saking teja, mangda wenten ketama olih para sentana brahmana sane medal saking teja. Malih pidan mangda wenten saling cacad ring semeton brahmana sane liyan, punika karanannyane wenten medal putra Ida Bhatara brahma.
Wenten brahmana wangsa sane medal saking teja, santukan akeh jadma ring mrecepada kageringan tur padem, mapan ketadah olih I Kala Mrajapathi, sang brahmana wangsa sane mijil saking teja, kautus mademan Sang kala Mrajapathi. Sesampun puput ipun I Raksasa, wawu presida mahurip malih desa punika. Kadi sapunika rawos pawarah Ida Bhatara Brahma sane mungguh ring sastra, sampun mangkin dados prasasti, dados sasuluh ring para wangsa brahmana ring jagat.
Puniki indik tata kramaning wangsa brahmana sane mijil saking teja Ida Bhatara Brahma, mapesengan Ida Telaga, ida wikan ring sari-sari daging wedha, ida dados pawitra ring Ida Bhatara Pasupathi, sane melinggih ring reka bhumi, ngantos ring sapretisentanan ida wekas patut dados patirthaning jagat, mwah patirtaning ratu sane nyakra bhumi, punika awinan sang natha miwah jagat ngamolihang kerahayuan. Ida Telaga wantah brahmana uttama, putran Ida Bhathara Brahma, sapunika wecanan pawarah Ida Bhatara Brahma sane mungguh ring sastra.
Yaning wenten sang natha ratu wikan ring sastra puniki, kaicen wara nugraha olih Ida Bhatara Putran Jaya, sane malungguh ring Basukih, malih pidan mangda dados siwan jagat, mawastu jagate ngamolihang kerahayuan. Taler ida sang natha ngamolihang kerahajengan ngantos ke prethi sentanan ida sami. Ida Bhatara Putra Jaya ngicenin Ida Telaga Panugrahan kasidiyan mantra.
Sekadi asapunika pengandikan Ida Bhatara, sane munggah ring Widhi sastra, sampunan sang natha ratu, miwah brahmana pandita purun nyacad wangsan Ida Telaga. Santukan Ida sayawakti brahmana mijil saking teja Ida Bhatara Brahma, keni kepastu olih Ida Bhatara Pasupati, taler antuk Ida Paduka Bhatara Putra Jaya sane melinggih ring giri basukih. Mangda jadma sane purun nyacad linggih Ida telaga, nenten malih dados jadma, yaning ipun malih manumadi ring jagat, puniki wantah Widhi Sastra.
Puniki malih Sastra Purwana Tattwa, Catur Wangsa Pariksa, tata caraning sang ratu rumaksa jagat, mangardining kerahayuwaning jagat sane gambel ida, mangda jagat ida trepti, nenten keni pastu olih Ida Bhatara Brahma, napi punika mekadinnyane?
Yaning wenten jadma sudra wangsa, purun ipun ngambil, utawi nyamah anak istri, saking treh uttama wangsa, sekadi brahmana, ksatriya, wesya, yaning wenten cihna sane pastika. Jadma sudra punika patut kakenayang danda pati, aturan ring Ida Bhatara Bharuna, santukan irika genah peleburan sehananing mala, cemer miwah cuntakan jagat. Yaning nenten kakenen danda pati kadi punika, mangda kakenen danda katundung saking Negara punika. Sekantun urip ipun nenten dados malih napak ring jagat punika.
Malih yaning danda katundung punika, sampun kemargiyang, nyilib ipun napak malih ring jagatnyane, ring desannyane, wenten panjak sinalih tunggil ngantenan ipun, dados ipun karejek, kakembulan antuk jadma akeh, ngantos ipun padem. Sekadi punika pemargin Ida sang ratu sane mahottama.
Malih yaning wenten jadma saking wangsa sudra, polih ngambil somah saking wangsa ksatriya, melarapan manah kayun pada seneng, mangungsi ipun saking jagat, mapakubon ipun ring jagat tiosan, tan presida ida sang nata niwakang danda pati.
Yaning malih pidan risampune suwe, wenten idep kaluargan ipun I Sudra, mapinunas ring sang natha, mangda sudra punika presida mulih saking genah ipun ngungsi, tur kapaican urip olih ida sang natha. Yadiyastun ageng gunaniya jadma punika, purun nawur denda brana sane akeh ring ida sang natha. Nenten kauningin dayan jadma punika olih sang natha ratu. Sampunan pisan sang natha ratu ngicen panugrahan ipun, dados mawali malih ke desan ipun sang sudra punika. Yadiyastu panjak sami sampun nenten inget ring rawos ida sang natha daweg ngamedalan dandane dumun. Rusak jagat ida sang natha, nenten manggihin kerahayuan, Ida Bhatara mawali malih budal, nenten kayun malih melinggih ring kayangan sejebag jagat inucap. Sarwa bhuta, kala, dengen pada ngamuk ngarubeda ring jagat, nyelusup, masiluman ipun, ring awak panjake sami. Sang nata ratu kabedha-bedha olih para bhuta-bhuti, matemahan jagate tan presida degdeg, sang prabhu pacang keni sungkan tan putus. Napi mawinan dados kadi punika?. Santukan ida sang nata ratu ngerumaksa jadma salah krama, keni pastu sang natha ratu inucap olih Ida Paduka Bhatara Siwa Ditya, taler Ida Bhatara Hyang Giri Natha, yaning wenten sang natha ratu memargi sekadi punika, rusak cemer, jagat sang natha ratu.
Yaning wenten jadma sudra wangsa, ngambil ipun somah saking wangsa ksatriya, sang mawangsa ksatriya, ngambil istri saking wangsa brahmana, yadiyastun mejalaran pada seneng. Napi kaucap pemargi kadi punika?. Patut ipun kalebok, kasileman ring segara, keaturan ring jeng Ida Bhatara Bharuna, santukan nenten dados wangsa ksatriyane keanyut, yaning sampun keanyut ring segara mawastu hilang cacadning jagat.
Muwah yaning wenten wangsa ksatriya ngambil setri saking wangsa brahmana, napi kaucap?, Wacin Angeluhuri Prasada, ngaran, Yaning wenten ngambil pemargi kadi punika, matemahan telas kesaktiyan sang nata ratu, taler telas kesadiyan sang brahmana panditha. Dados duka Ida Sang Sasuhunan Kidul. Kaubek olih sang natha jagat, kaprelina linggih Ida Sang Hyang Saraswathi, mantuk budal ring laklakan Sang hyang Anantha Bhoga, mapan sang mawangsa brahmana, wantah lewihing kula wangsa. Nenten wenten nyamahin pada indik kewangsan. Yaning wenten ngambil pemargi sekadi inucap, patut ipun keanyut ring samudra, lanang wadon patut ngemargiyang melabuh ring Sang Hyang Agni. Kadi asapunika bawos Ida Bhatara sane mungguh ring sastra.
Malih yaning wenten wangsa wesya, muwah sudra wangsa, ngambil somah saking wangsa brahmana, utawi ngambil somah saking ksatriya wangsa, wenten cihna sane rawuh, yadiyastun ageng pisan ayah-ayahan ipun ring sang natha ratu, mangda ipun tan keni danda ring ida sang natha ratu, nanging tan dados ipun kantun mahurip, yadiyan wantah sinalih tunggil, rusak dados jagate, patut ipun sang kalih kakenain denda pati, keaturan  ring linggih Ida Sang Hyang Bharuna, wantah kadi asapunika pamargi ne patut kemargiyang olih ida sang natha ratu mangda presida ngeluar ical dosan sang kalih.
Malih puniki sane kebawos suwargannyane sang mawangsa catur, sekadi brahmani-brahmana, santukan iwang pemargi, matemahan akeh maduwe utang, dados keadol sang mawangsa brahmana punika, katumbas olih sewangsaning jadma. Anyud sampun wangsan ida, yadiyan sane katumbas punika mewangsa ksatriya, taler pateh pemargine, karyanang pejati pamegat wangsa, mapajati ring surya, kasunduk antuk don andong ngilehin bale agung ping tiga, keater olih jadma akeh, dados pegat wangsane sane dumun , nagging uripnyane kantun.
Yening brahmana wangsa, ksatriya wangsa, wesya wangsa, lanang istri, katumbas olih sang mewangsa sudra,baitabotlayaran, katumbas olih jadma nenten bot layaran, keanggen kurenan yadnyan istri, patut kahamewangsa, telas sampun kewangsannyane, sampun kecabut antuk arta panumbasan.
Malih punikai indik tatakramaning wangsa brahmana dados ida pandita, maduwe prekara sareng welaka, sang welakamapajar wantah sang pandita nenten mawit saking wangsa brahmana, apan dumun sampun nehenin katumbas olih jadma sane nenten mewangsa brahmana, sang pandita kantun ngandikayang ragan ida wantah jati brahmana. Punika raris kapuputan olih sang nata ratu, kadikain olih sang ratu jadma welaka mangda kaparimana antuk upasaksi. Yaning malih pidan malih ipun menyacad wiku punika, pacang keni pastu ipun sang walaka olih Ida Bhatara.
Malih yaning wenten putran ida sang pandita keni kecacad olih jadma liyan, mangda malih pidan ida nenten keni leteh ring jagat, patut ida nunas pamariksa panedas raga ring sang nata ratu. Risampune puput wicara punika sang sane keni kecacad sahantukan sampun keni ujar ala, patut maprascita ring gunung ring alas, ring alas 16 dina, ring gunung sang keni ujar ala, sekadi asapunika rawos widhisastra.
Punika malih tata titi tingkahing sang nata ratu sampunan kirang pratyaksa, malih sang para pandita ngemargiyang saradresti, sekadi resi sesana, ala ayune sang maraga wiku ring jagat.
Malih yaning wenten wiku kecacad olih walaka, yan kecacad ring wangsan ida, yan sang wiku kecacad ring lampah. Yaning ring wangsa sang wiku kecacad olih sang walaka, ageng pisan dosan sang walaka punika, dosa punika kaucap Angamuk Taskara.Sampunan malih sang natha ratu angen angen maniwakang danda.Weanang walaka sane nyacad punika kepademan,anyut ring segara, aturan ring Ida Bhatara Bharuna. Sakewanten pratiyaksa dumun, indik wiku sane kacacad punika, yaning patut kadi ujar sang walaka, yaning kari paksane nenten uning, pateh pada tan uning mirengang, yaning rawosnyane kantun samar, sampunan dumun sang natha ratu nibakang denda pati ring sang walaka, mangda presida puput wicarane punika, Sang walaka sane nyacad linggih sang wiku, patut kanikayang madewa saksi, yaning ipun malih nyacad sang wiku punika, patut ipun keni danda pati, santukan ageng pisan dosan ipun.
Malih yaning sang wiku sane kecacad maduwe semeton utawi putra, patut taler nunas padewa saksi, matindihan ragan ida,yaning sayawakti treh brahmana. Sekadi punika rawos sang hyang sastra Dharma sasana. Mapan sang nyacad sampun ketalinin antuk padewa saksiyan ring Ida Bhatara Siwa Ditya. Sang wiku sane kecacad, patut nunas padewa saksi ring sang natha ratu, nenten malih mapatabeh. Yaning nenten nunas padewa saksiyan ring sang ratu jumeneng Natha, minab patut kadi isin picacad ipun sang walaka. Nenten kedas urip brahmana punika, sekadi bun sane nenten maduwe bongkol brahmana punika.
Yaning sampun nunas panedas raga,tur sampun maprayascitha ring gunung miwah alas, risampune sang panditha nunas pemrascitha ring gunung taler ring alas, dados sampun ida mamuja saluiring karya mangentas- entas, sampunan sang meraga panditha purun mamurug krama, yaning punika kemargiyang, malih pidan disampune ida lina pacang kasileman ring kawah blagedabah. Nenten dados sang wiku premade yadiyastun indik puniki tan kawedar, ring raga, ring kayun wenang sang panditha eling, yan sabda medal saking lamben sang wiku halus, wenten dusta ring tengahing hati, sampunan sang wiku kadi punika, dahat ala kebawos ring sastra.
Puniki Pemargi sang meraga wiku Sangara Bhumi, mungguh ring Aji dharma Kriya, sekadi asapunapi pemargi wikune kadi punika. Yaning wenten wiku wawu metangi, katuwur ida muput ring jagat doh, akeh ida ngerawosan indik kawi basa basita, sumbung ida ngandikayang indik kawikanan ida, ring daging dharma laksana, mamuji kautamning wangsan ida nenten wenten madani, ritatkala ida madunungan ring genah jadma sane nuhur ida, bungah ida kapuji plih jadma akeh, taler kaingu ida antuk boga mulia sekayun ida ngerayunan.
Malih wenten pinunas salah sinunggil sang nangkil, nunas pawarah dharma pangalus, raris ngandika ida ring sang nangkil, ring rawos punika wenten rawos ida nyacad solah wiku sane siyosan, nyacad indik kewangsanin wiku lian, ngandikayang indik sehananing mala sang wiku tiyosan. Sekadi punika sapakriyaning wikune punika, mangda nenten wenten manah sang sane nangkil ring ida, jadma nista, madya miwah uttama pacang nuhur wiku liyan sejawaning nuwur ida. Wikan ida ngubah semu, mapi-mapi wedana weda ring jadma nista, madya, uttama, nenten kantun ida memerih indik guru jaga, loganda, jadma sane ngantenin. Polih ida puji-puji, ida sampun putus ring dharma kepanditan, kadi punika sang wiku ngalap sih ring jadma nista, madya uttama.
Malih pidan pekayunan ida nyelang brana utawi jinah ring sang mamuji ida, polih ida kadi kayune punika, sampun suwe ida sang wiku maseselang, nenten eling ida naur utang ida. Sang sane kahutangan nenten purun ipun nunas brana utawi jinah ipun ring sang wiku, santukan ipun ngerasa ring padewekan maduwe utang pamuput ring ida sang meraga wiku. Yaning dawege dumun tatkala sang wiku ngemargiyang yadnya, ngambil ida guru jaga, kedik pisan ida pacang ngamolihang, santukan upakara jadmane akeh manista,madya, mottama pengambilnyane. Yaning ida sampun polih sih ring sang anuhur, polih ida nyelang, pastika ageng ida polih, yaning nenten ketawur, kemad sang maduwe karya ne nguni pacang ipun purun nunas malih ring sang wiku.
Yaning wenten wiku sekadi asapunika, nenten dharmaning wiku putus pemargine, wiku Abrata Baka kaucap, ring sepengerawuh linan ida, atmaning sang wiku punika kategul gulunnyane ring taru curiga, katepes ragan ida antuk taru, kasingit-singit olih I baduda muwah I tamulilingan, siyu tawun pemargin danda punika, sekadi asapunika dosan sang wiku abrata baga.
Puniki malih sang wiku anama sudosa, sakwehang sudosa sane patut amangaken kayangan ida Sang Hyang Saraswathi. Sang guru purohitan ida sang ngambel jagat, saha daksina peras ring kayangan genah sasembahan ida sang ngambel jagat, putus mapepegatan rawos. Yadiyastun wenten malih wiku liyanan, yaning nenten saking pengandikaning wiku purohitan sang angambel jagat, kalih panugrahan sang natha ratu nenten dados ida sang wiku ngamong kayangan Ida Sang Hyang Sarawathi.
Yaning wenten wiku lancang, mapi-mapi uning wikan ring tegesing siwa sesana, kepastu olih Ida Bhatara Dharma Yogi, setata jagi manggih wyadi tan pegat, sekadi punika pastu Ida Bhatara Widhi Sastra, sampunan sang sadaka saluiring sadaka, yaning nenten dados purohitan ida sang ngambel jagat, memargi ngamong pemarga ring kayangan Ida Sang Hyang Saraswathi, sekadi punika dharma sesana sang wiku.
Malih yaning wenten wiku kecacad olih sang brahmana walaka, kerawosan nenten mula tosin brahmana, saking dumun nenten mawiwit saking purusa brahmana wangsa, saking dumun kocap nenten dados pawitran jagat, turin mangkin wiku punika sampun dados pawitran ida sang natha ratu, skadi punika penyacad ipun, sang brahmana walaka, wiku punika kasengguh nenten maduwe semeton.
Wenten kegambel pasasuratan antuk kebrahmanan wiku inucap, punika kapireng olih sang wiku, patut wiku punika ngaturan indik wicaranering ida sang nata, santukan tan dados malih sang wiku keni wicara, napi malih pacang tedun ring pesamuan wicarane.
Yaning sang wiku rawuh tedun ring pesamuan, mapadu arep lawan meseh ida pacang muputan indik wicara sane nibenin ida, kawon pisan pemargine punika, nenten wiku dharma kaucap. Wiku punika kaucap Wiku Kali Cuntaka. nenten dados ida mamuja pari krama, santukan wiku punika salah linawanan, nenten dados malih sang dwijati rawuh ring pesamuwan wicara, wicarane mangda kapuputan olih sang Kretha Diksitha, mekadi linggih ida sang natha ratu. Sang wiku sane kecacad patut meneng kewanten ring giriya, sampunan sareng tedun ring pesamuan sane ngerawosan indik wicara, yadiyastun punika wicara sane matuwek ring ida.
Yaning ida kantun maduwe oka, semeton, sisya sane kapawitrayan olih ida, punika dados tedun ring pesamuan ngarepin musuh, yadiyapin ngantos nunas padewa saksiyan rawose, sami dados ngemargiyang, dados petabeh ida sang wiku sane kecacad, yadiyastun hala, yadiyastu hayu, pada-pada wangsa sang mawicara kalih, sekadi punika kawedar ring sastra Sasana Karesiyan.
Yaning wenten kawyaktiyannyane, ngambel sastra pamancangah indik wangsa brahmana, tur purun mitangguh mabela putra utawi semeton ida, sang sane nyacad nenten taler mitangguhin, mabela ring ipun sepatutnyane, patut kaicen rawos rahayu masemeton, patut sang ngambel jagat ngaryanin jagat ida rahayu nenten wenten wicara malih.
Yaning presida becik bebawosane, patut sang wiku sane kecacad, okan ida nunas upasaksi, pacang nenten malih nyacad, yan malih ipun menyacad linggih ida sang wiku, jagi keni ipun duka ring bhatara, kadi punika kaucap ring sastra. Malih yaning sang nyacad punika taler kantuh kukuh ring pajar ipun, mangda ipun kekenain danda, kaungsiyang ring tepi siring, nenten dados malih ipun napak ring jagat punika, mapan ipun sampun purun tulak ring rawos, wecanan ida sang ngambel jagat.
Malih yaning wenten walaka, nyacad sapalinggih sang smpun madwijati, ngandikayang wiku punika boya ja mawiwit saking wangsa brahmana, sang maraga wiku matindihin raga, ngerawosan indik kewangsan ida wantah brahmana sujati. Sang walaka purun langgana ring sang wiku, wit saking miragi orti jadma dura negara, tur nenten presida rawuh jadma doh punika olih sang walaka sane nyacad, Tumerepin Pang Aking kabawosan jadma walaka punika. Sang wiku sane kecacad nenten makanten kasujatiyannyene olih sang mawas.
Yaning wenten putran ida, semeton ida sang wiku, taler panjak sisiya sane purun mabela ring linggih ida sang wiku sane kecacad, purun presama manunas dewasaksi, patut sang nyacad punika kakenain danda pati, anyut ring samudra, taler kawandannyane anyut ring tukad, kadi punika rawos ida sang hyang aji.
Yaning nenten wenten sane mitangguh, mabela ring linggih ida sang wiku, nenten wenten purun tedun madewa saksi, oka, semeton kalih panjak sisiya ida sang wiku, durung polih mapinunas ring sang guru siwa, ring sang guru wisesa, ngantos kantun ngadu rawos. Kesapihan olih ida sang ngambel jagat, santukan durung presida tatas uning ing ida sang nata ring linggih ida sang wiku, indik kewangsan ida kadi pajar sang nyacad, dados kejaiyane sang wiku punika kantun samar. Yaning sampun rawuh rahina sane becik, patut walaka sane nyacad punika ngaturan padewa saksiyan, mangda uwusan nyacad. Ida sang wiku sane kecacad, nenten wenten sane metngguhang, mabela nunas pamariksa, samar dados kawikonan ida, santukan nenten purun napak ring padewa saksiyan, kaloka ida nenten maduwe wangsa.
Puniki tata krama sang wiku mayasa dharma, tumuwuh ring jagat nemu kali yugha, meadukan sahisining jagat, maka sami weda, japa, mantra nenten malih kantun sidhi, nenten mandi, tapa yogha samadi nenten malih masari, ida sang sadaka nenten tatas ring daging kaparamarthan, wantah uning ring waca-waca weda mantra kewanten, nenten wenten putusing laksana, idepe sami pada nenten tulus.Nenten tulus pemargin kawikone anut ring pawah ida bhatara, punika kaucap Wiku Amayong-mayong tumuwuh ring kali. Akeh para wiku ngerawos awi-awi, sami pada ngandika pada weruh ring daging sastra agama, sakewanten pemargine nenten wenten sane anut ring rawos sastra. Ida wantah uning ngmargiyang puja-puja kemanten,nenten mawas ring sari-sari kaparamartan.
Yaning sang wiku mamuja ngastawa sang pitra, ngastawa ring dewa, ngastawa ring bhuta, sahananing pangastawa ida sang wiku nenten ngamolihang pikenoh, punika kaucap wiku mayong-mayong.
Yaning ida katuhur olih jatma kaaturan muput swakarya, sampun ida ngambil samiyan prasdaksinane, patut sang wiku madana wedha, darmaning dadis wiku ring jagat kali. Yang indik punika pacang kapurug matemahan ical ida sang Hyang saraswati, dados ical sami kawikan ida sang wiku punika.
Yaning wenten wiku tilik tan santosa budhi, teleb ida ring kayun ring angganing guru, manjing tan dados kirangan, kaambil sebungkul nenten wenten matulak malih, kaucap wiku raksasa, nenten darana ring jagat. Yaning malih pidan rilinan ida, kalebok atman ida ring kawah geni, seratus tahun ida pacang nemu sengsara neraka. Napi awinan ipun sang wiku manggih sengsara?, sehantukan wiku sane wenten ring jagat kali, nenten wenten sane jati wikan putus ring laksana. Melaksana ngawi-ngawi, kadi punika wiku ring jagat kali, kaucap wiku mayong-mayong. Nenten jakti ngastiti kerahayuwaning jagat, mawali sayan rusak dados jagate, santukan teleng ida ring guru jaga, weda mantra tan malih pakalingan. Yaning ida sang wiku dharma, nenten teleb ring arta kanaka, reh raga mantra hina sakti pangaweruh nenten wenten, idep punika anggen madana wedha, nenten presida tumus kasuksemaning tattwa.
Puniki indik pemargi sang dwijati sane nyambut mangusadanin, kaucap ida Wiku Sanghara, nenten dados sang maraga dwijati kadi asapunika sasar dados wiku. Malih pidan ri rawuh linan ida, atman ida sang wiku karejek olih watek raja bhuta. Santukan wiku punika mamerih pikolih akeh laba malih bukti, dados drohaka wikune punika, nenten pisan dados sang wiku memargi kadi inucap, kaucap Wiku Kali Sanghara, nenten dados malih ida ngemargiyang puja ring jagate. Telas asapunika pawarah ida sang hyang aji.
Puniki malih tata kramaning wiku ring jagat sane pacang ngaryanan jagate panes, punapi pemargine dados wiku?, Coksatadah, sane kasengguh coksatadah, sane nenten wenang kawenangan, sane nenten bukti kabuktiyaken, sane nenten wenang kerayunan nika kerayunan olih sang wiku. Napi manten sane dados kerayunan olih sang meraga dwijati?.
Ajengan utawi ulam sane sampun keangkenan suci, punika sane dados kerayunan olih sang meraga dwijati, sane kaucap nenten dados kerayunan olih sang wiku, sehananing ajengan sane kekaryanan olih anak istri sedeng ngeraja sewala, nenten dados sang dwijati socapan ring jadma camah punika sami pada ngeletuhin ragan ida sang wiku.
Sampunan sang wiku ngerayunan ulam sane kasengguh ulam celeng umah, ngerayunan sehananing angewerehi, ngerayunan sehananing inum-inuman sane munyahin, sampunan sang sadaka nginum andusing candu, leteh punika, sahantukan sang kama dewi melinggih ring ida irika, yaning punika jagi kaisep, sekadi sampun ngisep camah, matemahan telas daging kasusastran ida sang meraga wiku.
Yaning wenten sang sadaka ngerayunan, sekadi kawedar ring ajeng, kaucap wiku sanghara, tingkah wiku kadi punika pacang ngaryanan jagate panes. Napi mawinan kebawos tingkah sang wiku punika ngawetuwang jagat dados rusak?, ida sang mapi wiku sang memargi putus, sampun nunas upasaksi ring linggih Ida Sang Hyang Surya, menados tan polih malih sinolahaken, sang kalih punika patut ngaryaning terang jagat, mawali ida ngaryanan jagat panes, nenten ja jadma nista cendala sane ngaryanan jagate panes. Ida sang meraga dwijati mapari solah mapi-mapi dharma ring pekantenan, nanging ring jero kadi ulad alid, sekadi meangen-angen, linyok ring bawos, meangen-angen saluiring sane nentyen yakti, yadiyastu nenten memargi, kewanten pengangen-angen, sampun kaduken wiku punika olih Ida Bhatara Brahma, Sang Wiku Sanghara kaucap, ngawe ragan idane kasungkanan.
Yaning wenten cihna jakti sang wiku matemu smara ring anak istri, mawastu nak istri punika mobot durung kepanggih, wenten raris kapaica anak istri punika ring jadma liyan, sane nenten uning ring kawentenan anak istri punika sampun kejamah olih ida sang wiku, raris ipun ngambil anak istri punika kedadosan somah. Risampune suwe dados wenten wicara sang wiku sareng anake istri, mawastu ipun matur ring sang wiku, pacang mepajar ring jadma makeh, pianak ipun wantah buah pekardisaking sang wiku. Dados akeh pangangen sang wiku, mangda anake istri nenten mepajar ring jadma akeh. Yaning presida gatra punika kakekebin pacang kaicen brana makweh anake istri punika.
Yaning ngantos mapajar ring jadma akeh, akeh jadma uning ring pemargi ida sang wiku, dados kaucap wiku corah, kaucap leteh wiku punika.
Puniki tata krama sang mawangsa brahmana, sang mawangsa ksatriya, sang mawangsa wesya, tekaning jadma mawangsa sudra, yaning wenten kayun mayasa madharma, nganutin widhi sesana, makerthi ring nithi bhakti ring Widhi. Yaning sang mawangsa catur jadma, yaning wenten pekayunan ngawangun kayangan widhi uttama, sekadi meru, padma sana, prasada, candi, sanggar akasa rong tiga, yaning ngawit ngewangun kayangan punika, yadiyastun mamahayu ngradinan rusaknyane.
Yaning katiba antuk jagat cendala, daweg ngawit ngawangun kayangan punika, sekadi gering cacar ring jagat wenten jadma manakan kembar buncing, jadma keni gering ila kantun mekrama desa, jadma mati sangkaning katindih wewangunan, dahat ila punika kadi rawos sastra, sekadi sekar sane miyik keni bacin meambu weci. Malih sekadi entikan cendana ne kari alit keembahin bacin bongkolnyane, ilang miyik ipun. Malih kula wangsania, mahurip kantun adannyane ngantos kawekas, nanging kautamania tan kantun ipun mahurip. Nenten dados agema karya uttama yaning nenten kapinahayu, kadi asapunika makadinia sinawangaken Ida Bhatara Dharma Widhi, santukan bhumijagat punika sampun cemer sejagat daweg ngawitngawangun kayangan palinggihan bhatara malingga ring meru.
Yaning yan ngewangun kayangan ring panguluning setra wenang, sahantukan pengalah-alah ida Bhatara Budha ring jagat, Ida Maraga Sang Hyang Durbali, sane ngawe keweh jadmane, sahantukan maduwe pemargi ngalap kahuripaning manusa pada, sapa sira ugi kakayunan ring ida, dados ipun padem, atmaniya munggah ring suarga Budha Laya. Sawa sang mantuk ring Budha Laya patut kageseng nenten kangkat kapendem, sekadi setra walaya pakantening jagat, madurgama andus jadma mati nyusup ring irung, pengit, apek ambunia. Sekadi asapunika letuh jagate makanten.
Yaning wenten jadma ngawangun duk jagate kadi punika, patut ngastawa dumun ring linggih Ida Bhatara Budha, nunas pengalang-alang cemer jagat, mangdane nenten keni cemer kayangan punika, wastu presida kenak Ida Bhatara malingga ring kayangan sane kawangun.
Wenten pamarisudanyane, nunas ica ring Ida Bhatara Hyang Narmada, ring tirtha empul, genah panyuda malan punika, yaning sampun tutug tigang dunggulan, raris punika, raris punika plaspasin, kewanten ngurip jiwaning wawangunan, nyapuhang tampak buk cemere, rawuhing tampak undagi sang ngaryanan wewangunan, raris prayascithanin, santukan sampun kelangkahin antuk jagat cacad. Malih pidan yaning wenten sasih kapat, dina sane rahayu, mangda makiyis ageng, sekadi punika pawarah sastra puniki, telas.
Puniki dharma pari krama sesana ring widhi saking pawarah Ida Bhatara Putra jaya ring basukih, melinggih ring puncaking gunung Rinjani, duk Ida Bhatara Putra Jaya turun kautus olih Ida Bhatara Guru, tedun ida ring Bali, melinggih ida ring Basukih, ida dados penyembahaning para punggawa ring jagat Bali. Irika wentwn medal Niti Sastra, punika kegambel olih Ida Mpu Kuturan ring Majapahit, dahating uttama. Puput kasurat ring gahina Anggara Kliwon Prangbakat, Sasih Kapat, nuju Purnama, Rah 1, Tenggek 2. Telas.
Puniki indik tata kramaning ratu sane mayasa dharma nenten keni pastu olih pawarah Ida Bhatara Putra Jaya sanema linggih ring Gunung Basukih, duke punika weton ida sang ratu sane ngambel jagat Bali, nuju cuntaka angambel sawa, sampunan maweton madudus agung, mesanggar tawang rong tiga. Nenten mesari upakara sang ratu samian, napi malih presida ngicalan cemer ring anggan ida sang prabhu. Sehantukan ida sang prabhu sampun meraga widhi, astaka widhi, nenten malih dados kejamah antuk cemer jagat. Asapunika pawarah Ida Bhatara Putra Jaya sane munggah ring sastra puniki.
Yaning wenten kayun jagi ngaryanan weton anut tingkahing sang nata ratu, madudus alit Wrespathi Kalpa, dados pangilangan leteh sang prabhu, yaning angamel sawa,nenten dados ngaturan upakara pejati ring parahyangan sami, liyanan ring dalem panguluning setra, irika wawu kedadosan. Yaning ngastawa Dewa, sane dados, Giri Pathi, Brahma  Stawa, mwah tri bhuwana, sekadi punika pengastawa Bhatara sane munggah ring sanggar tutuwan. Telas.
Puniki Usana Bali, pengabaktining keraton ring Bhatara Putra Jaya sane malinggih ring Gunung Basukih, Telas.
Puniki tata kramaning wiku sane nenten makerti dharma, coksabasa, ngerayunan andus camah semeng lawan sore, setata ngeruruh bukti bojana, yaning wenten wiku sekadi punika, nenten ja ida jati-jati wiku, kaucap wiku-wikuan, yaning ida ngambil karya nyuciang jagat, malih mamuja angentas jadma padem, nenten presida entas cemer atma sang mati, sahantukan wiku punika ngajeng, ngerayunan nagingin kayun.
Yaning wenten kayun mayasa dharma kawitan sampunan kaliput antuk pangan kinum, sampunan ngerayunan sane sane dados meseh adnyana, matemahan dados menggah piduka Ida Sasuhunan Kidul, keni kepastu sang wiku kadi asapunika, sampunan sang wiku ngerayunan arak utawi toya sane ngawinan punyah, mangda nenten sisu rawos ida ring jadma manusa kabeh, sekadi punika piteket sastra puniki.
Puniki malih tata kramaning wiku sane nangun yasa dharma keraton. Ngambel tata kramaning sang ksatriya wangsa saking purusa. Yaning wenten ksatriya ngambil istri saking wangsa brahmana, sane kaucap brahmana, sangkania saking dumun sampun memargi mamuja pari krama, ngicen pangentas jadma padem, sahananing puja-puja, saking dumun sampun memargi ngawikonin, maduwe sisiya jadma akeh, nenten maderbe semeton brahmana, nanging wentencirin ida, pegat pasemetonan riantukan patukar buwat mapegat-pegatan semeton ring wangsa purusa, ngantos suwe sampun nenten malih saling sembah.
Yaning wenten wangsa brahmana kadi asapunika, wantah jakti ida tosing wangsa brahmana, patut sang ksatriya sane ngambil anak istri saking wangsa brahmana punika katiwakan danda pati, keanyut ring segara, istrinyane sane mawit saking brahmana, patut kedanda pati katunjel antuk geni sekadi punika margi matinnyane.
Malih yaning wenten anak istri mawit metu ring wangsa brahmana utawi ring wangsa wangsa ksatriya, keambil olih jadma wangsa sudra, dosa pisan jadma wangsa sudra punika, kaucap tingkah ipun sekadi jurang anganyut sanggar, taler kaucap wacin angeleburin prasada. Banget dosa papa sudra punika, malih pidan nenten malih ipun presida mentik dados jadma. Yaning wenten jadma sudra wangsa matingkah kadi asapunika, kepanggih jakti satingkah ipun, dados jadma sudra punika kapademan, ri sampune ipun padem, langken ipun patut keanyut ring samudra utawi segara, nenten ipun dados entas. Malih yaning ipun nenten keni kepademan santukan sampun melaib ngungsi ring penegara tiyosan, sampun suwe tan kapiragi ortinyane, sehantukan ipun ngungsi ring liyan panegara.
Ri sampune suwe, wenten penyaman jadma sudra dosa punika mapinunas mangda jadmane punika dados mawali malih nenten keni danda pati, satsat jadmane punika sampun anyud. Wenten pinunas kadi punika ring Ida Sang Nata ratu, yaning ida sang prabhu pageh ring dharma sasana, ratu meraga rata, yadiyapin ageng pengayah ipun, ageng bukti sane pacang sida keaturanring puri ida sang natha, asing sane kakayunan olih ida sang natha kasidayang, amidik satru angaturaken malih anjaya satru, yadyastun kadi asapunika nenten kangkat keampurayang malih ida sang nata ratu.
Yaning wenten sang natha ratu, nagingin pinunas penyamaning jadma sudra corah punika, ngampurayang dosan ipun sane dumun, cemer menyasar linggih ida sang ngambel jagat. Maka sami gunan ida sang natha melecat ilang, Ida Sang Hyang Astaka Widhi moksah saking ragan ida sang prabhu. Kadi punika pawarah sastra puniki katiba ring sang angambel jagat.
Yaning wenten jadma sudosa kadi sapunika, sampun kaicen pengampura sami dosania kaicen kantun mahurip olih ida sang ratu, dados panes, cemer jagat ida sang natha ratu, dewa hyang sami nenten kayun malinggih ring kayangan mawastu budal ngungsi suarga, gering, gerubug merana nenten pegat ngerabda jagat Ngantos matinnyane wekasan, patut kemargiyang preteka kadi jadma mati bener, sehantukan sampun polih pengampura ring ida sang meraga ratu. Sang sane ngicen pengampura punika sane namiyang dosan i jadma sane keampurayang. Sekala niskala ida sang ratu makta dosan ipune.
Mangkin wenten taler dosa sane patut kaicen pengampura olih ida sang nata ratu. Yaning wenten jadma sudra wangsa sane prasangga, yaning wenten wangsa brahmana istri keadol, katumbas olih jadma sudra wangsa, santukan akeh sampun meduwe utang sang brahmana punika. Dados keambil brahmana istri punika, durung wenten rawos papegatan wangsa ring brahmani ika keambil olih sudra, kebakta  ngungsi jagat tiosan. Wenten raris pinunas penyaman sudra punika ring sang natha ratu, mangda ngampurayang pemargin prasangga jadma sudra punika.Patut sang nata ratu ngampurayang dosan sang sudra, santukan brahmana punika sampun keanggehan cuntaka wangsa, sampun telas kebrahmanannyane, reh sampun memanjak ring wangsa sudra.
Yaning sampun kepradang mulih ring desannyane mawit dumun, patut rawuh semeton brahmana sane kealap olih sang sudra punika, ngaryanan papegatan wangsa, penelasan wangsa ke brahmanan, sekadi wangsa sudra. Nunas pesaksi ring Ida Bhatara Surya, tur mangilehing bale agung, kasuryanin olih jadma akeh, kasuduk anggane antuk don andong, kadi punika indik jadma megatin wangsa.
Taler yaning wenten wangsa ksatriya, keambil olih sudra sekadi pemargi ring arep, yaning nenten ngemargiyang pemargi megat wangsa kadi ring arep, kari mewangsa uttama  sang sane keambil, matemahan panes dados jagate, tur cemer, nenten sida kepratistha olih tirtha kayangan.
Puniki cacakaning jagat keni Rogha Pataka Bhumi, gering tan wenten pegatnyane, tutur usadi nenten malih mandi, jagat keni kepanesan sekadi katiben olih Ida Sang Hyang Surya.
Sekadi asapunika ciri jagat letuh, napi sane ngawinan jagate sekadi asapunika?, sang mewangsa utama salah krama, nista ngeletuhing jagat. Yaning pandita, ratu salah krama, uttama punika letuhing jagat, punika sane ngawinan roga sengara ring jagat. Sekadi: sasab mwah merana tan pegat, jatma keni gering tan pegat, panes katon ring desa-desa, dudu panes punika mengampehan wisyening jagat. Kaman ida bhatari materestes rintg jagat matemahan dados sasab bayu,        dados marupa gadgat, punika sane nyusup ring desa-desa, nyusup ring ajeng-ajengan, mwah nyusup ring inum-inuman, dados ngadakan gring sehakehing gring lara ring jagat.
Yaning wenten jagat keni katibenin rah, ageng pamahayu jagat punika, patut mabhumi sudha, masadana banten sasayut prayascita, nunas pawitra ring sang sadaka. Nyaluk wengi patut ngaryanan kayu tulak kayu sisih, ngawe tabunan ring karang paumahan mangda genine ngarab-arab. Taru tulak punika angen manyapuh karang paumahan, mangdane ical sahananing wisya kala punika. Yaning nenten kamargiyang kadi punika, dados tan rahayu jagate, katadah olih wisya. Punika wisya marana bayu, penyakitnyane: gumigil, ngebus nguyang, tiwang, yaning sampun mamurthi penyakit punika, prasida ngemasin mati, kadi punika kaucap ring sastra.
Puniki tata kramaning jatma kinula wisudha olih sang natha ratu, pradnyan ring indik sastra saradresthi, nayaniya kadi ngindang ring akasa, wikan uning ring sad guna, kaicen paica olih sang natha ratu rumaksa panjak akehnyane panca cupang , kaicen linggih sane becikolih sang prabhu, dados rumah ipun kakerebin antu taru bingin maka bukti sang maumah madue lungguh becik. Yaning pacang tangkil ring sang wiku, wenten wiku jagi rauh, nenten kangkat ipun malinggih ring babataran wawangunan, dosa tur tulah jadma kadi punika, keni pastu antu ida bhatara brahma, kapastu alpa guna yaning wenten sekadi asapunika.
Yaning sayuwakti bakti ring sang meraga wiku, aturakna ida malungguh ring salu padewa arania, aturana patarana, utawi genah melinggih sane becik, sampunan melinggih sapalinggihan sareng ida sang wiku. Sahantukan ida sang meraga dwijati nenten wenten sane agungan ring kautamaning wangsan ida, saksat ida bhatara dwijendra kapanggihl. Punika awinan utama lunggih ida, yaning nenten kadi punika kene pastu olih ida bhatara brahma. Sampunan pisan sang kinula wisudha purun prasangga ring linggih sang madwijati, yadiastun ida nista bawa kakantenan, tiwas kadi jatma idih-idih, kadi parisolah taru jugul. Sampuna purun premada ring linggih ring ida sang meraga dwijati. Kadi asapunika kadarman sang anyawitha pageh ring yasa. Risampun teka linan ida, ping pitu majadma, jagi pacang ngamolihan karahayuning jagat.
Puniki malih ratu sane ngemargiyang yasa dharma, ritatkalaning ida sang natha katangkilin olih para wateking punggawa utawi tanda mantrin ida samiyan, wenten sang sadaka sane katuhur mangda rawuh, patut ida sang natha ngaturan genah malinggih sapa linggihan ida sang ratu.  Sekadi asapunika tata krama sang nata ratu sane pageh ngemargiyang yasa ring ragan idane.
Mangkin kacerita wenten sang natha ratu madeg ratu ngambel jagat BHANGKARA WIRYA, akeh pisan ida madue wadwa, kawidnyanan ida ngawenan takut nungkul meseh-meseh idane sami, kasaktyan punika kamolihan saking tapanyane dumun panugrahan para hyang sami, punika awinan dados pramada ambek ida sang ratu, prabhu punika mapesengan SRI WALKA NAYA, akeh egara tiyosan sampun kaperangin ngantos nungkul sami ring ida sang natha sri walka naya. Punika awinan sayan-sayan ageng pramada angkara manah sang natha walkanaya.
Wenten malih sang natha ratu mapesengan sri suparka dewa, ida wantah tosning wangsa ragu, madue ida putri mapesengan dewi puspa arum, sekadi dewi ratih ayu rupan ida sang dewi puspa arum. Kalamar olih ida sang sri walkanaya saking jagat bangkara wirya, dados nenten suka kayun ida sang sri suparka dewa, sahantukan nenten wenten sunu malih, wantah sang dewi puspa arum kewanten putran ida asiki. Mirengan indik pangelamar ida nenten kadagingin, dados duka ida sang sri walkanaya sahasa ida ngawangun perang ring sang sri suparka dewa, uningan ida bhatara acintya, gelis kaambil kadgan ida saking ambara, kamangan sri walkanaya mawas ring akasa, kapanggih hyang waruci ring ambarane.
Mangkin dados kroda sang sri walkanaya  ngambil ida batu ageng, kagambel tekek. Sri suparka dewa taler pateh kroda sayaga pacang matanding yuda ring sri walkanaya. Dados wenten pirengan ida wakya saking ambara, nenten kaicen ida sang sri suparka dewa matanding yuda ring sri walkanaya, mangda putran ida sane tedun kapayudan, dewi puspa arum raris mapag rawuh mesehe punika, ida dewi puspa arum akaicen panugrahan astra dibya sakti, atran ida bhatara semara. Kairing ida olih para watek wadujanan ida, saha nenten wenten sane ngambel senjata, rawuh sang dewi ring tengahin yuda.
Dados kagiyat ida sri walkanaya daweg manggih ida dewi puspa arum, kairing olih pare dayang nyane, dados garjita kyun sri walkanaya, kakayunan sri dewi pacang ngaturan jiwan ida ring sri walkanaya, sami para wadwa taler parekan sri walkanaya ngenahan senjata, kapidarta satru sampun nungkul, sekadi asapunika kakayun olih ida sri walkanaya.
Sahasa ida sang dewi rawuh ring genah sri walkanaya melinggih, kapanggih dewi sane kaarsang olih ida rawuh tangkil ring ida, digelis sri walkanaya mamendak nyujur antuk rawos alus. Wawu pacang ngerawos ida sri walkanayak, premangkin dayang ida dewi sampun pada ngambel senjata panah saha mentang panah sami katuju ring para watek wadwa ida sri walkanaya. Panah ida dewi puspa arum katibakan ring anggan sang wilkanaya. Sami panah punika masiluman dados panah naga api, telas sampun wadwan ida sri walkanaya padem nyelimpang ring pretiwi. Sareng ida sri walkanaya keni panah naga apine punika. Dados masuryak dayang-dayang ida sri dewi, saha ngerawos maguman-guman, musuh nista tanta tangah ngelawan anak luh. Mwah wadwan ida sane mapolah wegig nyakitin musuhnyane kategul, wenten sane nulisin pani alus, nulisin muwa nulisin tangkah musuhnyane. Dados nangis ida nunas urip ngaturan swarajan ida, sekadi punika rawos sri walkanaya, dados kaembus tali sane negul ragan ida sang walkanaya olih para watek dayang ida sri dewi puspa arum.
Risampune ida nenten malih mategul, premangkin ida ngewalesan, wenten maha patih ida sri suparkadewa keni kapademan olih ida sri walkanaya, patih punika map[esengan sang jaya wicitra, dados mabyayuran malih perange. Rawuh ida bhatara semara mamanah sri walkanaya antuk panah sara geni, geseng nenten malih masisa ida sri walkanaya. Antuk kaluwihan kasaktyannyane, presida ida malih mahurip, dewi puspa arum malih ngelepasaan panah, medal angin ngelinus mageng ngeberang ida sri walkanaya. Malih ida rawuh, raris pamuput malih kalepasan panah bujangga astra, rebah ida ring tanah. Irika rawuh bhatara bayu ngambil mancut urip ida sri walkanaya. Ngantenan rajane sampun seda, sami wadwan ida nungkul nunas urip ring ida dewi puspa arum. Kadi punika carita ida Sang natha sri walkanaya.
Malih yaning jadma sudra sahananing sudra wangsa, tingkah ipun maguru siwa, pawitra ring ida premana panditha, ida sane sampun ngicen pangentas ring atma tuwa-tuwannyane dumun, siwa purwa kaucap, brahmana pandita punika. Tur sampun ipun mapratali bakti masiwa bakti kawitannyane dumun nenten nehening pegat masiwa krama, dados wenten salah sinunggil sudra sisya punika, purun prasangga ring manah ipun, tan rahayu marep ring siwan ipun,pramada corah ring dewa kaucap jadma sudra punika.
Uttama pisan corah ipun, purun langgana nyorahin istri kahula sisiyan sang siwa, saksat ipun sampun megatin jeng sang siwa. Ageng pisan dosan jadma kadi asapunika,kapastu olih ida Bhatara Yama. Ida Bhatara masarira ngeranjing ring anggan ida sang wiku, memastu jadma sudra punika, mawastu ipun dados buduh, buduh dados kakedekan jadma, samiyan guna sudra punika, telas kedawut antuk pastu Bhatara Pretha Raja, malih ipun keni pastu olih Ida Bhatara Prajapathi, kapastu jadma punika kawasa olih I Bhuta Ila-ila ring jagat, I Bhuta Ila-ila maawak lelipi ngawisyaning jagat, nyantos rawuh jagate rusak. Kepastu olih ida mangda medal sarwa bhuta Mrajapathi ring angga jadmane punika. Mangwisaning jadma pakraman. Sahantukan ipun sampun maawak babhutan, punika awinan ngantos ulahnyane setata iri ring jadma liyan, ring manahnyane wenten manah ngawisyaning jadma liyan. Kapastu ipun olih Ida Bhatara sane melinggih ring Sad kayangan, kaucap, kedalih uning maneluh, ngawe anak liyan sungkan. Kadi punika sane kepangguh olih jadma sane purun presangga ring linggih Ida Panditha Siwa Purwa.
Yaning wenten jadma kadi asapunika, sampunan malih sang natha ratu ngicen kula sudha ring jadma punika. Dados letuh linggih ida sang natha ratu, ical guna ida sang natha ratu, aapan jadma punika keni pastu ring ida bhatara. Malih watek jadma panca tanda sang jadma angerebi sampunan mamuji sakti jadmane kadi asapunika, sahananing gunan ipun pacang ilang, sahantukan jadmane punika, kaucap jadma nista candala. Ipun pacang ngaryanin jagate kebiyah paran. Telas.
Puput kasalin ring Anggara Pahing Medangkungan, warsa Saka 1928. Tahun Masehi, Selasa 30 Januhari 2003. Olih Ida bagus Bajra, Asrama ring Giriya Gunung, Payangan, Gianyar. Warih Brahmana wangsa sane dahat nambet ring daging sastra, purun prasangga ngawedar sastra-satra uttama sane pingit, wantah maidep ngeruruh sesuluh pamargi kahuripan sane galang kasunarin olih daging-daging sastra agama. Suksma.   

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar